KPA w pomocy społecznej

KPA w pomocy społecznej

Do kogo jest adresowane:

Szkolenie adresowane jest dla pracowników socjalnych, pracowników ośrodków pomocy społecznej/centrów usług społecznych, którzy zajmują się prowadzeniem postępowań administracyjnych, a także dla osób wydających z upoważnienia decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Szkolenie oparte jest na orzecznictwie sądowoadministracyjnym, dotyka praktycznych problemów związanych z  prawidłowym prowadzenie postępowań w pomocy społecznej.

Cele szkolenia:

 • Ugruntowanie znajomości przepisów z zakresu zasad prowadzenia postępowania administracyjnego w pomocy społecznej;
 • Omówienie kolejności podejmowanych poszczególnych czynności przez organ;
 • Interpretacja przepisów dotyczących postępowania o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
 2. Uczestnicy postępowania administracyjnego
 • Organ – organy I instancji i organy wyższego stopnia, właściwość organu, wyłączenie pracownika i wyłączenie organu
 • Strona – zdolność do występowania w postępowaniu administracyjnym
 • Przedstawiciele i pełnomocnicy
 1. Postępowanie przed organami I instancji
 • Wszczęcie postępowania
 • Terminy rozpatrywania spraw i konsekwencje ich niedotrzymania
 • Prawa i obowiązki strony postępowania
 • Postępowanie dowodowe
 • Działania w trakcie postępowania administracyjnego - zawieszenie postępowania, stwierdzenie braku właściwości, pozostawienie bez rozpoznania
 • Sposoby załatwienia sprawy, rodzaje orzeczeń

4. Wydawanie decyzji administracyjnej

 • Konstrukcja decyzji
 • Uzasadnienie
 • Pouczenie – w tym o możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania i jego konsekwencje
 • Zmiana decyzji
 • Uchylenie decyzji
 • Stwierdzenie nieważności i wygaśnięcie decyzji
 • Umorzenie postępowania

     5. Zaskarżanie orzeczeń

 • Obowiązki organu I instancji w związku z zaskarżeniem orzeczenia
 • Rodzaje rozstrzygnięć organu wyższego stopnia
 1. Ustawa o pomocy społecznej a k.p.a.
 • Ogólne przepisy ustawy o pomocy społecznej i ich wpływ na prowadzenie postępowania
 • Podstawa prawna wydania decyzji przyznającej świadczenia
 • Odstępstwa od zasady trwałości decyzji administracyjnej (art.106 ust.5, art.11, art.12, art.13, art.107 ustawy)

     7. Wywiad środowiskowy jako niezbędny dowód postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

 • Zasady i terminy przeprowadzania wywiadu
 • Wywiad alimentacyjny

     8. Zmiana/uchylenie decyzji

 • Ustawowe podstawy zmiany i uchylenia decyzji w pomocy społecznej
 • Skutki uchylenia/zmiany decyzji na podstawie art.106 ust.5 ustawy o pomocy społecznej
 • Zaistnienie przesłanek uchylenia/zmiany decyzji a pobranie świadczeń za ten okres
 • Wznowienie postępowania w pomocy społecznej
 • Inne kodeksowe przesłanki wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej.
 1. Nienależnie pobrane świadczenia w pomocy społecznej

Prowadząca:

Sylwia Juźwiak – prawnik; dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od kilkunastu lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest konsultantem prawnym jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej.

Kwestie organizacyjne:

Zapraszamy do rejestracji:

ZAREJESTRUJ SIĘ

Szkolenie jest certyfikowane. Zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w szkoleniu.

W ramach materiałów szkoleniowych uczestnicy otrzymają:

✔30 dniowy dostęp do zapisu szkolenia z możliwością odtworzenia w dowolnej chwili,
✔ prezentację multimedialną w formacie PDF.

Cena: 400 zł brutto

za pierwszą zgłoszoną osobę z jednostki, 90 zł brutto za kolejną

Czas trwania: 5h

Zapisz się

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

 

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie