„Niebieska Karta” – zmiany wchodzą w życie od 22.06.23 r.!

2 czerwca 2023

Ustawa z 09.03.2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wprowadzi szereg zmian w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”.

Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez osoby, o których mowa w art. 9a ust. 11–11d, w związku z uzasadnionym podejrzeniem stosowania przemocy domowej (art. 9d ust. 2 u.p.p.d).

Zgodnie z nowym stanem prawnym, podejmowanie interwencji w środowisku odbywa się na podstawie procedury „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby doznającej przemocy domowej ani osoby stosującej przemoc domową (art. 9d ust. 1 u.p.p.d). Ustawa zmieniająca wprowadza także nowy obowiązek należący do zadań grup diagnostyczno-pomocowych w postaci zawiadomienia osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność (art. 9b. ust. 8. pkt 3 u.p.p.d).

Nowe przepisy w sposób obszerny traktują o właściwości organów do rozpoznawania spraw dotyczących procedury „Niebieskiej Karty”.  Ustawa wprowadza zasadę podstawową: Właściwość miejscową gminy do realizacji procedury „Niebieskiej Karty” ustala się według miejsca zamieszkania osoby doznającej przemocy domowej (art. 9e ust. 1 u.p.p.d.).

W przypadku gdy miejsce zamieszkania osoby stosującej przemoc domową jest w innej gminie niż miejsce zamieszkania osoby doznającej przemocy domowej, w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania osoby stosującej przemoc domową może zostać powołana grupa diagnostyczno-pomocowa (art. 9e ust. 2 u.p.p.d.).

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby, w stosunku do której są realizowane działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”, zespół interdyscyplinarny dotychczasowego miejsca zamieszkania informuje o prowadzeniu procedury „Niebieskiej Karty” zespół interdyscyplinarny obecnego miejsca zamieszkania (art. 9e ust. 3 u.p.p.d.).

Ustawa wprowadza także nową zasadę: Jeżeli realizacja procedury „Niebieskie Karty” napotyka trudności, w szczególności jeżeli zachodzą okoliczności wyłączenia określone w art. 24 oraz odpowiednio stosowanym art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, każdemu członkowi grupy diagnostyczno-pomocowej przysługuje prawo wystąpienia do wojewody z wnioskiem o wskazanie innej gminy właściwej (art. 9e ust. 5 u.p.p.d.). Wojewoda rozstrzyga w przedmiocie wniosku, o którym mowa w ust. 5, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania (art. 9e ust. 6 u.p.p.d.). Uwzględniając wniosek, o którym mowa w ust. 5, wojewoda wskazuje jako właściwą gminę sąsiednią, w której brak jest okoliczności utrudniających realizację procedury „Niebieskie Karty” (art. 9e ust. 7 u.p.p.d.).

Odnosząc się wprost do treści art. 24 k.p.a., stwierdzić należy, że członek grupy diagnostyczno-pomocowej podlegać będzie wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

1)w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;

2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;

3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3;

5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;

6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;

7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.

Ponadto odnosząc się do treści art. 25 k.p.a., członek GDP będzie także wyłączony od załatwienia sprawy, gdy będzie dotyczyła:

1)jego kierownika lub osób pozostających z tym kierownikiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3;

2)osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3.

Zgodnie z art. 9h ust. 1 u.p.p.d., zakończenie procedury „Niebieskie Karty” następuje w przypadku: 1) ustania przemocy domowej i uzasadnionego przypuszczenia, że zaprzestano dalszego stosowania przemocy; domowej; 2) rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.

Zgodnie z nowym stanem prawnym, wobec osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, uczestniczących w procedurze „Niebieskie Karty” są prowadzone działania monitorujące przez okres 9 miesięcy po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” (art. 9h ust. 2 u.p.p.d.). Działania, o których mowa w ust. 2, są prowadzone przez grupę diagnostyczno-pomocową i polegają w szczególności na analizie i ocenie sytuacji osób, wobec których była prowadzona procedura „Niebieskie Karty” (art. 9h ust. 3 u.p.p.d.).

Jaki będzie konkretny wpływ powyższych zmian na pracę pracowników socjalnych?

O tym wszystkim dowiecie się Państwo podczas organizowanego przez nasz szkolenia!

Zapisz się na szkolenie: Przemoc domowa – zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych.

16.06.2023 r., godz. 9:00

 

Do zobaczenia!

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach