moduł Kodeks Postępowania Administracyjnego w pomocy społecznej

Zawartość modułu: KPA w pomocy społecznej

1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego [nagranie KPA cz. 1]

2. Uczestnicy postępowania administracyjnego [nagranie KPA cz. 2]

     1. organ – organy I instancji i organy wyższego stopnia, właściwość organu, wyłączenie pracownika i wyłączenie organu
     2. strona – zdolność do występowania w postępowaniu administracyjnym
     3. przedstawiciele i pełnomocnicy

3. Postępowanie przed organami I instancji

     1. wszczęcie postępowania
     2. terminy rozpatrywania spraw i konsekwencje ich niedotrzymania
     3. postępowanie dowodowe
     4. działania w trakcie postępowania administracyjnego – zawieszenie postępowania, stwierdzenie braku właściwości, pozostawienie bez rozpoznania
     5. sposoby załatwienia sprawy, rodzaje orzeczeń

4. Wydawanie decyzji administracyjnej

 a. konstrukcja decyzji

 b. uzasadnienie

 c. pouczenie – w tym o możliwości zrzeczenia się prawa do odwołania i jego konsekwencje

5. Zaskarżanie orzeczeń

a. obowiązki organu I instancji w związku z zaskarżeniem orzeczenia

b. rodzaje rozstrzygnięć organu wyższego stopnia

6. Ustawa o pomocy społecznej a k.p.a.

a. ogólne przepisy ustawy o pomocy społecznej i ich wpływ na prowadzenie postępowania

b. podstawa prawna wydania decyzji przyznającej świadczenia

c. odstępstwa od zasady trwałości decyzji administracyjnej (art.106 ust.5, art.11, art.12, art.13, art.107 ustawy)

7. Wywiad środowiskowy jako niezbędny dowód postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

a. zasady i terminy przeprowadzania wywiadu

b. wywiad alimentacyjny

KPA w pomocy społecznej cz. I.

 

KPA w pomocy społecznej cz. II

KPA w pomocy społecznej cz. III.

KPA w pomocy społecznej cz. IV.

 

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach