Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym.

30 stycznia 2023

Ruszyła nowa edycja programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym” organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez ministerstwo, dotację można uzyskać na realizację działań w ramach 4 modułów:

  1. Profilaktyka
  2. Wsparcie osób bezdomnych
  3. Infrastruktura
  4. Innowacyjność

W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy (a więc osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także spółdzielnie socjalne), prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej i świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268).

Kwota dotacji z Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nie może być wyższa niż 90% całkowitej kwoty przeznaczonej na realizację zadania, a więc minimalny wkład własny oferenta musi wynosić 10 % kwoty.

Oferty konkursowe można składać do dnia 10 lutego 2023 r.

Więcej szczegółów oraz dokumenty związane z konkursem znajdziecie Państwo tutaj.

 

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach