Program „Od zależności do samodzielności”

18 stycznia 2023

W dniu 15 grudnia 2022 r. - na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy o pomocy społecznej - został zaakceptowany przez ministra rodziny i polityki społecznej program ,,Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023.

Jak czytam w ministerialnym opisie programu: “celem głównym Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać”.

Program będzie podzielony na cztery zasadnicze moduły:

  1. Moduł IWsparcie rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi – którego celem będzie umożliwienie dostępu dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi do różnych usług np. okresowe zastąpienie w sprawowaniu funkcji rodzicielskich, inicjowanie grup samopomocowych rodziców.
  2. Moduł IISamopomoc – którego celem działanie zmierzające do inicjowania i wspierania procesu samoorganizowania się, samopomocy osób chorujących psychicznie i osób
    z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich naturalnych ogniw oparcia, by możliwe było
    udzielanie sobie pomocy we własnym zakresie, czyli samopomocy w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej tych osób.
  3. Moduł IIIUmożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia – którego celem będzie rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi, np. przez organizacje szkoleń i warsztatów.
  4. Moduł IVIntegracja i innowacyjność – którego celem będzie inicjowanie i wdrażanie nowych form wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a zwłaszcza przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej.

W projekcie będą mogły wziąć udział:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej organizując na obszarze swojego działania oparcie społeczne dla osób, które z powodu występujących u nich zaburzeń psychicznych mają trudności w życiu codziennym.
  • Podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, które mogą uczestniczyć w otwartych konkursach ofert na dofinansowanie programów i projektów, wynikających z lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Koszty realizacji projektów będą dofinansowywane do wysokości 80% kosztów całkowitych projektu. Oznacza to, że podmiot, który będzie chciał wziąć udział w programie będzie musiał dysponować środkami własnymi wystarczającymi na pokrycie 20% kosztów całkowitych realizacji projektu.

Program będzie przeprowadzany w formie konkursu ofert.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach