,,Przemoc domowa” zamiast ,,przemocy w rodzinie”!

17 lutego 2023

Wydaje się, że proces legislacyjny dotyczący ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw wchodzi w finalną fazę. W dniu pisania tego tekstu ustawa oczekuje na przyjęcie lub odrzucenie przez Sejm uchwały Senatu wprowadzającej poprawki.

Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że główne założenia ustawy nie ulegną już zmianie, dlatego przypomnijmy jakie zmiany wprowadzi nowelizacja:

  1. Zmiana tytułu ustawy poprzez zmianę ogólnego przedmiotu ustawy z dotychczasowego ,,o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na ,,o przeciwdziałaniu przemocy domowej”. Zmiana na pozór semantyczna, ale znajdująca swoje konsekwencje normotwórcze w kolejnych artykułach. Zamiana wyżej wskazanych sformułowań będzie bowiem kontynuowana w całym tekście ustawy. I tak, w art. 2 zawierającym definicje legalne, zamiast dotychczasowych definicji ,,członka rodziny” i ,,przemocy w rodzinie”, znajdziemy definicje ,,przemocy domowej” oraz ,,osoby doznającej przemocy domowej”. Nowe definicje będą posiadały szerszy zakres od dotychczasowych. ,,Przemoc domowa” zostanie rozbudowana względem swojej poprzedniczki o dwie nowe formy przemocy - ekonomiczną oraz taką, której nie sposób opisać jednym słowem (“istotnie naruszające prywatność tej osoby lub wzbudzające u niej poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej” - cytat z projektu ustawy). Natomiast definicja ,,osoby doznającej przemocy domowej” nie będzie się już odwoływać – tak jak jej poprzedniczka – do definicji osoby najbliżej zawartej w art. 115 § 11 Kodeksu karnego, ale ustanowi własną, znacznie bardzie rozbudowaną, definicję.
    Nowością będzie dodanie dwóch, nieobecnych dotychczas, definicji: ,,osoby stosującą przemoc domową” oraz ,,świadka przemocy domowej”.
  2. Liczne zmiany zostaną wprowadzone dla zespołów interdyscyplinarnych. Nowelizacja wprowadza kilkanaście nowych przepisów regulujących sposób działania zespołów.
  3. Dotychczasowe ,,grupy robocze” zostaną zastąpione przez ,,grupy diagnostyczno-pomocowe", których powołanie nie będzie fakultatywne, ale obowiązkowe w przypadku otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej.

Zmianom ulegną również przepisy dotyczące procedury ,,Niebieskiej karty” oraz regulacje w zakresie zobowiązywania osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych albo psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową.

Z uwagi na doniosłość planowanych zmian oraz ich szczegółowy charakter, przygotowaliśmy dla Państwa szkolenie kompleksowo omawiające nowelizowane przepisy, które odbędzie się 21 lutego o godz. 10:00.

Ze szczegółami szkolenia można zapoznać się klikając TUTAJ

 

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach