Przemoc domowa – zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych.

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Szkolenie adresowane jest dla kierowników podmiotów zobligowanych do współpracy w ramach Zespołów Interdyscyplinarnych i osób powołanych do składu tych Zespołów lub grup diagnostyczno-pomocowych (dotychczas: grup roboczych).

Najważniejsze cele szkolenia to:

 • Zapoznanie uczestników z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej;
 • Omówienie prawnych i merytorycznych skutków wprowadzanych zmian;
 • Pomoc w wypracowaniu dobrych praktyk we współpracy podmiotów/pracowników realizujących zadania z zakresu omawianej ustawy.

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Konieczność powołania nowych Zespołów Interdyscyplinarnych i zniesienia dotychczasowych
 • -Termin wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (dotychczas: ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie)
 • -Przepisy intertemporalne – terminy powołania nowych Zespołów, zniesienia dotychczasowych Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych
 • -A co z procedurami :Niebieskie karty” nie zakończonymi do dnia wejścia w życie nowelizacji?
 1. Definicje ustawowe po nowelizacji
 • -Przemoc domowa w miejsce przemocy w rodzinie
 • -Rozszerzona definicja osoby doznającej przemocy domowej
 • -Definicja osoby stosującej przemoc domową
 • -Świadek przemocy domowej
 1. Zespół Interdyscyplinarny według nowych regulacji
 • -Obligatoryjny i fakultatywny skład Zespołu
 • -Zasady powoływania Zespołu – uchwała rady gminy
 • -Zasady zwoływania i częstotliwość posiedzeń
 • -Zadania Zespołu
 • -Wybór Przewodniczącego i jego zastępcy; zadania Przewodniczącego
 • -Obowiązek uczestniczenia w posiedzeniach Zespołu – sankcje przewidziane za nieusprawiedliwioną nieobecność
 • -Skarga na działalność Zespołu
 • -Szkolenia – zadanie marszałków województwa
 1. Grupy diagnostyczno-pomocowe
 • -Powołanie i skład Grupy
 • -Zadania Grupy – w tym zadania pracownika socjalnego i funkcjonariusza Policji
 • -Skarga na działalność Grupy
 • -Szkolenia
 1. Procedura „Niebieskie karty”
 • -Właściwość miejscowa Zespołu
 • -Zmiana miejsca zamieszkania osoby wobec której prowadzone są działania w ramach procedury
 • -A co, jeśli z uwagi na relacje członka Zespołu lub Grupy z osobą stosująca przemoc domową, prowadzenie procedury napotyka trudności?
 • -Podejmowanie interwencji
 • -Zakończenie procedury
 • -Monitorowanie – kiedy i jak długo?
 • -Dostęp do dokumentacji NK
 • -Przemoc domowa i broń palna.
 1. Szczególne regulacje w zakresie zobowiązywania osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową
 • -Wniosek i skierowanie
 • -Konsekwencje nieprzedłożenia zaświadczenia o zgłoszeniu się do uczestnictwa w programach
 1. Przetwarzanie danych osobowych

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Uczestnicy szkolenia dodatkowo otrzymują:

 • -dostęp do zapisu szkolenia, który dostępny jest przez okres 30 dni.
 • -prezentację multimedialną w formacie PDF.

 

 

Opinie uczestników szkolenia, które odbyło się 29.05.23 r.:
 • "Rzeczowo poprowadzone, bardzo merytoryczne, przystępnie przekazana wiedza przez os. prowadzącą" K.K.
 • "Wiedza prowadzącego, rzeczowe odpowiedzi na pytania." M.S.
 • "Rzeczowo i logicznie, jasno wyjaśnione artykuły" R.Z.
 • "Duża wiedza i kompetencje osoby prowadzącej; poziom przekazu - super" A.W.
 • "Szkolenie super, w zwięzły sposób wyjaśnione najważniejsze zagadnienia." K.L.

Cena: 360 zł brutto

za zgłoszoną jednostkę, bez limitu uczestników.

Czas trwania: 4 h

Zapisz się

UWAGA: W karnecie taniej, sprawdź KARNETY

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące. W odpowiedzi na zgłoszenie przesyłany jest materiał szkoleniowy wraz z fakturą.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie