#wokanda. Przesłanki odmowy udzielenia świadczenia z zakresu pomocy społecznej, niedopuszczalny cel pomocy społecznej

21 czerwca 2023

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 19 stycznia 2023 r., sygn. akt II SA/Lu 594/22

WSA w Lubinie w powyżej przytoczonym wyroku przedstawił, jakie są przesłanki odmowy udzielenia świadczenia z zakresu pomocy społecznej, a także wyjaśnił, jaka jest istota pomocy społecznej.

„Pomoc społeczna oparta jest na zasadzie subsydiarności (pomocniczości). Oznacza to, że celem pomocy społecznej jest wspieranie osób w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, nie zaś ich trwałe wyręczanie w zaspokajaniu potrzeb bytowych. W konsekwencji organy pomocy społecznej nie wyręczają obywatela z obowiązku utrzymywania się w trudnej życiowo sytuacji, ale wymagają od niego aktywności w pokonywaniu niepomyślności życiowych. Są bowiem zobowiązane jedynie do współuczestnictwa w podejmowanych samodzielnie przez potrzebującego środkach zaradczych. Pomoc przyznawana na gruncie u.p.s. – bez względu na jej rodzaj – ma charakter jedynie przejściowy, czasowy i zakłada wykształcenie odpowiednich postaw u osób z niej korzystających w celu pokonania życiowych trudności. Nie ma ona w żadnym wypadku zamieniać się w stałe i jedyne źródło utrzymania dla osób o nią występujących.”*

Co istotne z perspektywy pracowników organów pomocy społecznej, Sąd zaakcentował, żebrak aktywności w pokonywaniu niepomyślności życiowych ze strony wnioskodawcy, uprawnia organ do powstrzymania się od udzielenia świadczenia z zakresu pomocy społecznej”*.

*Pełna treść orzeczenia dostępna pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/445078538C

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach