Zespoły interdyscyplinarne i grupy diagnostyczno-pomocowe po zmianie ustawy.

17 maja 2023

Powołanie nowych zespołów interdyscyplinarnych i obowiązek szkoleń

Zgodnie z art. 16 ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw powołanie nowych zespołów interdyscyplinarnych nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie nowej zmieniającej ustawy. Z dniem powołania zespołów interdyscyplinarnych znosi się dotychczasowe zespoły dyscyplinarne.

Czy sprawy, które nie zostały dokończone przez dotychczasowe ZI i GR zostaną przejęte przez nowe zespoły i grupy?

Tak! Sprawy wszczęte i niezakończone przez dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze przed dniem ich zniesienia będą realizowane przez zespoły interdyscyplinarne i grupy diagnostyczno-pomocowe, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym nową ustawą (art. 18 u.p.p.d.).

– Ale! Do spraw wszczętych i niezakończonych przez dotychczasowe zespoły interdyscyplinarne i grupy robocze do czasu powołania zespołów interdyscyplinarnych i grup diagnostyczno-pomocowych, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym nową ustawą, stosowane będą przepisy dotychczasowe. (art. 19 u.p.p.d.).

Członkowie zespołu interdyscyplinarnego, w terminie 12 miesięcy od dnia ich powołania w skład zespołu interdyscyplinarnego, przechodzą obowiązkowe szkolenie, o którym mowa w art. 6 ust. 6 pkt 4.” (art. 9a pkt b u.p.p.d.). Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego  zobowiązany będzie do opracowania i wydawania co najmniej raz na dwa lata wytycznych do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno-pomocowych (art. 8 pkt 5 u.p.p.d.)

Organizacja pracy zespołów interdyscyplinarnych

Zespół interdyscyplinarny wybiera spośród swoich członków zastępcę przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego, który wykonuje obowiązki powierzone mu przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i zastępuje go w czasie nieobecności. Do zastępcy przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego stosuje się przepisy o przewodniczącym (art. 9a ust. 6a u.p.p.d.).

            Jeżeli zaś chodzi o obowiązki przewodniczącego, to zostały one określone w art. 9a ust. 7i u.p.p.d.: przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego w szczególności: 1) kieruje pracami zespołu interdyscyplinarnego, 2) organizuje pracę zespołu interdyscyplinarnego, 3) reprezentuje zespół interdyscyplinarny na zewnątrz.

Zespół interdyscyplinarny opracowuje i przyjmuje regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych (art. 9a ust. 6b u.p.p.d.). Obecnie to rada gminy określa, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania (art. 9a ust. 15 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodziniepo wejściu w życiu nowych przepisów te obowiązki przejmie sam zespół!

Oprócz wspominanego regulaminu, konieczne będzie zawarcie porozumień: Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta a podmiotami, o których mowa w ust. 3, 3a lub 5. Porozumienia określają w szczególności sposób i formę wymiany informacji, a także sprawy dotyczące uczestnictwa członków grup diagnostyczno-pomocowych w posiedzeniach i pracach tych grup (art. 9a ust. 8 u.p.p.d.).

Nowelizacja wprowadza także obowiązek dla ośrodka pomocy społecznej bądź przekształconego ośrodka w centrum usług społecznych obsługi finansowej zespołu interdyscyplinarnego: Obsługę organizacyjno-techniczną i finansową zespołu interdyscyplinarnego zapewnia ośrodek pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. poz. 1818) – centrum usług społecznych (art. 9a ust. 9 u.p.p.d.).

Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące (art. 9a ust. 7 u.p.p.d.) – obecnie posiedzenia mają się odbywać nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Pierwsze posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego zwołuje wójt, burmistrz albo prezydent miasta. Kolejne posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego są zwoływane przez przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego (art. 9a ust. 7a u.p.p.d.).

Udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowy (art. 9a ust. 7du.p.p.d.). Nowe regulacje przewidują jednak możliwość pracy zespołów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej: W uzasadnionych przypadkach zespół interdyscyplinarny realizuje działania, o których mowa w art. 9b ust. 1 i 2, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

O terminie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego jego członkowie są informowani z 7-dniowym wyprzedzeniem (art. 9a ust. 7b u.p.p.d.). Członek zespołu interdyscyplinarnego, który nie może uczestniczyć w posiedzeniu zespołu, informuje przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o przyczynach swojej nieobecności w terminie co najmniej 2 dni roboczych przed zaplanowanym posiedzeniem tego zespołu (art. 9a ust. 7e u.p.p.d.).

Niedotrzymanie terminu określonego w ust. 7e może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, w tym obłożną chorobą członka zespołu interdyscyplinarnego lub innym zdarzeniem losowym (art. 9a ust. 7f u.p.p.d.).

Uwaga! W przypadku co najmniej trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności członka zespołu interdyscyplinarnego na posiedzeniu przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego informuje podmiot, który ten członek reprezentuje, o jego nieobecności, na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 9a ust. 7g u.p.p.d.).

Legitymacja do wniesienia skargi i procedura rozpoznawania skarg na działalność ZI

Legitymacja do wniesienia skargi: Skargę na działalność zespołu interdyscyplinarnego lub członka zespołu interdyscyplinarnego może wnieść osoba objęta procedurą „Niebieskie Karty” (art. 9a ust. 7h u.p.p.d.).  Skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia (art. 228 k.p.a.).

Kto rozpatruje skargę:  Skargę rozpatruje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, który powołał zespół, w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185) – (art. 9a ust. 7h u.p.p.d.). Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych – rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości (art. 223 § 1 k.p.a.).

Jaki może być przedmiot skargi: Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 k.p.a.).

Krótki termin na przekazanie sprawy według właściwości: Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ (art. 231 § 1 k.p.a.).

Czas na załatwienie skargi: Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego (art. 237 § 1 i 3 k.p.a.).

Treść zawiadomienia o załatwieniu skargi: Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.(art. 238 § 1 k.p.a.).

Nowe grupy diagnostyczno-pomocowe i obowiązek szkoleń

W celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, a także realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 8, powołuje się grupę diagnostyczno-pomocową (art. 9a ust. 10 u.p.p.d.).

            Prace w ramach grup diagnostyczno-pomocowych są prowadzone w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach (art. 9a ust. 14 u.p.p.d.).

            Grupę diagnostyczno-pomocową powołuje zespół interdyscyplinarny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej  (art. 9a ust. 10a u.p.p.d.).

Nowelizacja wprowadzi zmniejszenie składu grup diagnostyczno-pomocowych: W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą: 1) pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, 2) funkcjonariusz Policji. W sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową w skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzi także żołnierz Żandarmerii Wojskowej (art. 9a ust. 11 i 11 a u.p.p.d.).

            W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy udział żołnierza Żandarmerii Wojskowej nie jest możliwy, w skład grupy diagnostyczno-pomocowej może wchodzić inna osoba wskazana przez przełożonego osoby stosującej przemoc domową lub jej przełożony (art. 9a ust. 11 b u.p.p.d.)

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić:

  1. pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;
  2. asystent rodziny;
  3. nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;
  4. osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;
  5. przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 9a ust. 11c u.p.p.d.).

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić pedagog, psycholog lub terapeuta, będący przedstawicielami podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3 (art. 9a ust. 11d u.p.p.d.).

Obowiązek szkolenia się dla członków GDP: Członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej są obowiązani podnosić swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 4, w szczególności w zakresie pracy z osobą doznającą przemocy domowej oraz osobą stosującą przemoc domową (art. 9a ust. 12a u.p.p.d.). W tym wypadku, inaczej niż przy regulacji dotyczącej Zespołów Interdyscyplinarnych, nie wprowadzono terminu na udział w szkoleniu.

Skarga na działalność GDP: Skargę na działalność grupy diagnostyczno-pomocowej lub członka grupy diagnostyczno-pomocowej może wnieść osoba objęta procedurą „Niebieskie Karty”. Skargę rozpatruje zespół interdyscyplinarny w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 9b ust. 16 u.p.p.d.).

Czy powyższa tematyka dotyczy wykonywanej przez Panią/Pana pracy?

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez nas szkoleniu:

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE: Przemoc domowa – zmiany regulacji prawnych w zakresie działania Zespołów Interdyscyplinarnych
29.05.2023 r., godz.: 9:00

Do zobaczenia!

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach