Działalność grupy diagnostyczno-pomocowej w praktyce z uwzględnieniem diagnozy rodziny oraz indywidualnego planu pomocy.

Działalność grupy diagnostyczno-pomocowej w praktyce z uwzględnieniem diagnozy rodziny oraz indywidualnego planu pomocy.
Wejście w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej spowodowało lawinę pytań, dotyczących m. in. funkcjonowania nowo powstałych GDP, które są do nas kierowane.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom zdecydowaliśmy o zorganizowaniu szkolenia pt.: "Działalność grupy diagnostyczno-pomocowej w praktyce  z uwzględnieniem diagnozy rodziny oraz indywidualnego planu pomocy"

Biorąc udział w szkoleniu, otrzymają Państwo dostęp do 15 wzorów dokumentów. 

Program szkolenia:

 1. Ogólne założenia dotyczące funkcjonowania grup diagnostyczno-pomocowych

 • Grupy diagnostyczno-pomocowe jako podstawowa komórka odpowiedzialna za prowadzenie procedury „ Niebieskie Karty” w świetle nowych przepisów.
 • Czy oprócz diagnozy sytuacji osoby dotkniętej przemocą domową zawartej w formularzu NK – C sporządza się dodatkowe dokumenty w ramach diagnozy?
 • Jakie działania podejmują poszczególni członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej w ramach indywidualnego planu pomocy na rzecz osób doznających przemocy domowej?
 • Jak dokumentować działania w ramach realizacji indywidualnego planu pomocy na rzecz osób doznających przemocy domowej?
 • Co w sytuacji kiedy w toku jest prowadzona procedura „ Niebieska Karta” uruchomiona przed powołaniem nowego Zespołu Interdyscyplinarnego i niezakończona w chwili jego powołania?
 • Kiedy Zespół Interdyscyplinarny może powołać Grupę Diagnostyczno-Pomocową?
 1. Skład grup diagnostyczno-pomocowych.

 • Kiedy podstawowy skład grupy diagnostyczno-pomocowej ulega z mocy prawa rozszerzeniu?
 • Na czyj wniosek rozszerza się skład grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Kto ma kompetencje do rozszerzenia grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Czy na podstawie nowego regulaminu dotyczącego trybu i sposobu powoływania grup diagnostyczno-pomocowych można powołać grupę do tych spraw które są w toku, a wcześniej były realizowane przez grupy robocze.
 1. Zadania i kompetencje członków grup diagnostyczno-pomocowych.

 • Kiedy grupa diagnostyczno-pomocowa odstępuje od dalszych działań, a kiedy kończy procedurę „ Niebieskie Karty”?
 • Czy odstąpienie od dalszych działań grupy diagnostyczno-pomocowej wymaga udokumentowania w formie protokołu ?
 • Na jakim etapie procedury „ Niebieskie Karty” powinno się odstąpić od dalszych działań ?
 • Czy aby zamknąć procedurę „ Niebieskie Karty” konieczne jest zrealizowanie indywidualnego planu pomocy?
 • Jak powinna być sporządzona diagnoza rodziny ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego planu pomocy?
 • Czy jeśli świadkami przemocy domowej są dzieci to należy sporządzić plan pomocy dziecku ?
 • Jakie działania pomocowe obejmuje plan pomocy dziecku ?- omówienie przykładowego planu pomocy dziecku
 • Kto powinien sporządzić plan pomocy dziecku ?
 • Jakie informacje powinny znaleźć się w protokole z zakończenia procedury „ Niebieskie Karty”?
 • Czy w każdym przypadku prowadzonej procedury grupa diagnostyczno-pomocowej występuje do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych?
 • Co w szczególności należy do obowiązków pracownika socjalnego jako członka grupy diagnostyczno-pomocowej , a co należy do obowiązków funkcjonariusza Policji?
 • Jakie informacje w szczególności powinny być zawarte w notatce urzędowej  z monitoringu pracownika socjalnego ?
 • Jakie informacje w szczególności powinny być zawarte w notatce z monitoringu funkcjonariusza Policji ?
 • Jakie informacje w szczególności powinny być zawarte w informacji o sytuacji  dziecka przedstawiciela oświaty?
 • W jaki sposób powinny być organizowane spotkania z osobami dotkniętymi przemocą domową oraz osobami stosującymi przemoc?
 1. Działania monitorujące prowadzone przez grupę diagnostyczno-pomocową.

 • W jakim przypadku monitoring jest obligatoryjny ?
 • Czy można prowadzić monitoring za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej ?
 • Jak dokumentować prowadzony monitoring?
 • Co w przypadku gdy rozstrzygnięto o braku zasadności podejmowania działań?
 • Co w sytuacji, w której w trakcie monitoringu dojdzie do aktu przemocy domowej?
 1. Skarga na działanie grupy diagnostyczno-pomocowej lub członków grupy.

 • Na jakiej podstawie prawnej może zostać złożona skarga na działanie grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • Kto może wnieść skargę na działanie grupy diagnostyczno-pomocowej lub jej członków?
 • Który organ jest właściwy do rozpoznania skargi na działanie grupy diagnostyczno-pomocowej?
 • W jakim trybie jest rozpatrywana skarga na działanie grupy

diagnostyczno-pomocowej?

Prowadząca szkolenie:

Anna Matras - trener i urzędnik.  Praktyk od ponad 19 lat, specjalista w zakresie pracy z osobą doświadczająca przemocy, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Długoletnia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (od sierpnia 2011 r. do września 2023 r.). Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:
 • merytorycznej: 2,5-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz warsztatowej: 0,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie. Nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu.
 • zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting. Link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Materiały poszkoleniowe:

Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,

Certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym,

14 wzorów dokumentów.

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

 

Zapraszamy do dołączenia do grupy na Facebooku dla członków GDP, ZI oraz osób zainteresowanych tematyką przeciwdziałania przemocy domowej. Dla członków grupy przewidujemy dodatkowe rabaty na szkolenia online oraz pierwszeństwo udziału w bezpłatnych webinarach. Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/247201467908935/?mibextid=oMANbw.

Cena: 900 zł brutto za jednostkę lub 360 zł za pierwszą zgłoszoną osobę,

każda kolejna 90 zł. W cenie otrzymają Państwo certyfikaty dla osób biorących udział w szkoleniu.

Czas trwania: 3 godziny

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie