Najczęstsze nieprawidłowości i uchybienia w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w działalności ZI i GDP.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wideoszkoleniu, które prowadzi Pani Anna Matras.

Temat spotkania:

Najczęstsze nieprawidłowości i uchybienia w realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej w działalności ZI i GDP.

 

 

Program spotkania

1. Opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej.

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą domową

3. Zadania z zakresu tworzenia i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego , w tym realizacji procedury „ Niebieskie Karty”:

a) regulamin określający szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz tryb i sposób powoływania grup diagnostyczno-pomocowych zgodnie z art. 9a ust.7b ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy domowej;

b) właściwe dokumentowanie formularza „ Niebieska Karta -A” ;

c) właściwe przekazanie formularza „ Niebieska Karta-A;

d) zachowanie zasady poufności w procedurze „ Niebieskie Karty”;

e) zawiadomienie osoby stosującej przemoc domową o wszczęciu procedury „ Niebieskie Karty” pod jej nieobecność ;

f) powoływanie grupy diagnostyczno-pomocowej zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 września 2023r w sprawie procedury „ Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „ Niebieska Karta”, poszerzanie grupy diagnostyczno-pomocowej ;

g) wystąpienie do właściwych podmiotów o wytypowanie przedstawicieli do udziału w pracach grupy diagnostyczno-pomocowej- dopełnienie obowiązku wskazanego w rozporządzeniu z w sprawie procedury „ Niebieskie Karty”;

h) protokoły z posiedzeń zespołu interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych w tym z zakończenia procedury – najczęstsze uchybienia.

Poznaj naszego prowadzącego

Anna Matras -  trener i urzędnik.  Praktyk od ponad 19 lat, specjalista w zakresie pracy z osobą doświadczająca przemocy, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Długoletnia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (od sierpnia 2011 r. do września 2023 r.). Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie dostępne przez platformę szkoleniową Clickmeeting. W celu przystąpienia do szkolenia wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny:

 
Materiały poszkoleniowe:
1. certyfikaty dla uczestników szkolenia w formie elektronicznej (pdf),
2. dostęp do nagranego szkolenia przez 30 dni od daty szkolenia.
W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

Cena: 900 zł za GDP/ ZI lub 360 zł brutto za jedną zgłoszoną osobę

Czas trwania: 3h

Zapisz się

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie