Nowe teksty jednolite ustaw!

20 października 2023

W dniu 6 października 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Tekst ustawy zawiera następujące zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 240),
  2. ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz. U. poz. 803),
  3. ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 535),
  4. oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 30 sierpnia 2023 r.

Jaki jest cel ustawy:

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do:

– ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania,

– inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów,

– działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu,

– a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy (art. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).

 

Z kolei w dniu 12 października 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej.

Tekst ustawy zawiera następujące zmiany wprowadzone:

  1. ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2476),
  2. ustawą z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia (Dz. U. poz. 658),
  3. oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 5 października 2023 r.

Jaki jest cel ustawy:

Ustawa ta określa zasady i tryb przyznawania oraz wypłaty renty socjalnej (art. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej).

 

Aby zapoznać się z pełnym tekstem obwieszczeń, wystarczy kliknąć tutaj:

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rencie socjalnej.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach