Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej

Prowadząca: Sylwia Juźwiak

prawnik, dydaktyk, szkoleniowiec, konsultant prawny.

Od ponad 20 lat zajmuje się kształceniem kadr pomocy społecznej (w tym: na specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, na specjalizacji w zakresie organizacji pomocy społecznej, na studiach na kierunku praca socjalna).

Od 12 lat w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy pomoc prawną na rzecz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Autorka licznych publikacji w obszarze prawnych aspektów pomocy społecznej, redaktor merytoryczny miesięcznika „Doradca w Pomocy Społecznej”.

Dom Pomocy Społecznej lub inaczej Dom Opieki to placówka, której podstawowym zadaniem jest świadczenie usług bytowych i opiekuńczych. Domy Pomocy Społecznej powstały w celu zapewnienia całodobowej pomocy osobom, które ze względu na swój wiek, choroby, czy niepełnosprawność nie są w stanie funkcjonować samodzielnie. Każda osoba wymagająca takiej formy wsparcia ma do niej pełne prawo jednak kwestie kierowania oraz odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mogą być złożone, a regulują je podstawy prawne i ustawy. Ostatnia nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 27 stycznia 2022 roku, wprowadziła zmiany w kwestiach odpłatności i kierowania do Domów Pomocy  Społecznej.

W odpowiedzi na nowelizację wyżej wymienionej ustawy przygotowaliśmy dla Państwa, pracowników ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych, zajmujących się prowadzeniem postępowań administracyjnych (pracowników socjalnych, pracowników realizacji) oraz do osób wydających z upoważnienia decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, wideoszkolenie szczegółowo omawiające kwestie odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

 

Szczegółowy program szkolenia:

  1. Podstawy prawne odpłatności za Dom Pomocy Społecznej.
  2. Odpłatność mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.
  3. Odpłatność członków rodziny – jedno postępowanie dla wszystkich, czy dla każdego odrębnie; zasady proporcjonalnego obciążania członków rodziny.
  4. Umowa na podstawie art.103 ust.2 u.p.s. czy decyzja?
  5. Konstytutywność czy deklaratoryjność decyzji – możliwość obciążenia opłatą wstecz w świetle orzecznictwa NSA.
  6. Odpłatność gminy – czy w decyzji?
  7. Zasady zwalniania z odpłatności – obligatoryjne i fakultatywne przesłanki zwolnienia; forma rozstrzygnięcia, wniosek o zwolnienie z odpłatności w trakcie postępowania o ustalenie wysokości odpłatności.

 

Kwestie organizacyjne:

Wideoszkolenie jest certyfikowane. Każdy zgłoszony uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, w formacie PDF, potwierdzający udział w wideoszkoleniu.

Materiał szkoleniowy udostępniany jest na okres 30 dni.

Cena: 360 zł brutto

dla pierwszej zgłoszonej osoby, każda kolejna to koszt 90 zł brutto.

Czas trwania: 2,5 h

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Zgłoszenie na szkolenie jest zobowiązujące.

Płatność następuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie