Regulamin

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
 2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO
 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM
 4. KORZYSTANIE Z KONTA
 5. KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA
 6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ
 7. ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI I USŁUG CYFROWYCH (LICENCJA)
 8. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH
 9. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 10. PROCEDURA REKLAMACYJNA
 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 12. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 14. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE
 15. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO
 16. OPINIE O PRODUKTACH
 17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym: https://szkolenia.expert (dalej jako: „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z zasobów oraz funkcjonalności Serwisu, składanie zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Serwis Internetowy.

Niniejszy regulamin, w razie podjęcia przez Państwa decyzji o zakupie kursów czy też szkoleń, reguluje warunki zawarcia i realizacji umowy za pośrednictwem Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem,

Zespół szkolenia.expert

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest Mariusz Walczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARIUSZ WALCZYŃSKI SOPHIA ONLINE wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wesoła 1/3, 32-050 Skawina, NIP: 6561852057, REGON: 120634370, adres poczty elektronicznej: kontakt@szkolenia.expert oraz numer telefonu: 451556007 (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich osób korzystających z Serwisu Internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów albo Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo przysługuje tym przepisom.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów, jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. zawarcie umowy i obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 4. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się wielką literą mają następujące znaczenia:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę poprzez wybór Produktów, w tym sposobu płatności.
  3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawarcie Umowy) nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. KONTO, PANEL KLIENTA – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego przypisany do Klienta, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, informacje o zakupionych Produktach, złożonych Rezerwacjach oraz o innych działaniach w ramach Serwisu Internetowego.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji biuletynu zawierającego informacje o Produktach, promocjach oraz nowościach w Serwisie Internetowym.
  7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  8. PRODUKT – dostępna w Serwisie Internetowym (1) treść cyfrowa (np. ebook), lub (2) usługa (kurs online) będące przedmiotem Umowy między Klientem a Usługodawcą.
  9. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego (w tym również zawarcie Umowy) jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://szkolenia.expert.
  12. UMOWA – (1) umowa o dostarczanie Produktu, (2) umowa o świadczenie Usługi Szkoleniowej zawierana albo zawarta między Klientem i Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem i niebędąca Produktem.
  14. USŁUGA SZKOLENIOWA – Produkt będący usługą polegającą na organizacji przez Usługodawcę dla Klienta szkolenia online będącego przedmiotem zawartej Umowy.
  15. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; oraz (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę z Usługodawcą.
  16. USŁUGODAWCA – Mariusz Walczyński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MARIUSZ WALCZYŃSKI SOPHIA ONLINE wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Wesoła 1/3, 32-050 Skawina, NIP: 6561852057, REGON: 120634370, adres poczty elektronicznej: kontakt@szkolenia.expert oraz numer telefonu: 451556007.
  17. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  18. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia, które zmierza bezpośrednio do zawarcia Umowy z Usługodawcą.

2. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, tematyką oraz niniejszym Regulaminem, w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Usługobiorcy zabrania się wykorzystywania Serwisu Internetowego do przesyłania niezamówionych informacji handlowych (spam). Usługobiorcy zabrania się również podejmowania działań, których celem lub skutkiem jest zakłócenie prawidłowego działania Serwisu lub wyrządzenie szkód po stronie Usługodawcy i innych Usługobiorców.
 2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczane w Serwisie Internetowym przez Usługobiorców dane, jeśli nie wie o bezprawnym charakterze tych danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, podejmie odpowiednie kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Dla prawidłowego korzystania z Serwisu Internetowego oraz Produktów niezbędne jest spełnienie następujących wymogów technicznych przez Usługobiorcę: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 4. Usługodawca podejmuje należyte starania, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było dla Usługobiorców bezpieczne. Korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się jednak ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych i Produktów, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych Usługobiorcy. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Usługodawca zaleca, aby Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

3. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Usług Elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom następujące Usługi Elektroniczne:
  1. Konto,
  2. Newsletter,
  3. Formularz Zamówienia,
 3. Korzystanie z Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
 4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w poniższym Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w postaci komunikatów oraz wyjaśnień wyświetlanych w trakcie korzystania ze strony Serwisu.

4. KORZYSTANIE Z KONTA

 1. Utworzenie Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu interaktywnego formularza rejestracji widocznego na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się” – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej Konto pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 2. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie i przez czas nieokreślony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, na przykład drogą poczty elektronicznej pod adres: kontakt@szkolenia.expert. Po usunięciu Konta nie jest możliwe logowanie do Konta oraz korzystanie z jego zasobów i funkcjonalności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, a w ostateczności także usunięcia Konta Usługobiorcy w następujących przypadkach:
 1. gdy Usługobiorca w sposób rażący lub uporczywy narusza którykolwiek punkt niniejszego Regulaminu;
 2. gdy Usługobiorca zalega z jakimikolwiek wymagalnymi płatnościami na rzecz Usługodawcy;
 3. gdy działania danego Usługobiorcy naruszają renomę Usługodawcy lub Serwisu Internetowego;
 4. gdy Usługobiorca korzysta z Serwisu Internetowego niezgodnie z jego przeznaczeniem i tematyką, szczególnie poprzez naruszenie warunków licencyjnych dotyczących zakazu rozpowszechniania, kopiowania i wprowadzania Produktów do obrotu;
 5. gdy działania Usługobiorcy stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Usługodawcy i Serwisu Internetowego lub bezpieczeństwa innych Usługobiorców podczas korzystania przez nich z Serwisu;
 1. Zawieszenie Konta polega na całkowitym wyłączeniu Usługobiorcy możliwości logowania do Konta. W czasie zawieszenia nie jest możliwe korzystanie z jakichkolwiek funkcjonalności i zasobów Konta. Zawieszenie Konta może nastąpić na czas określony wskazany przez Usługodawcę lub nieokreślony – do czasu ustania przyczyny jego zawieszenia. W czasie zawieszenia Konta Usługobiorca powinien podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyny, która była podstawą zawieszenia, a po jej usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca aktywuje Konto niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania informacji o ustaniu przyczyny jego zawieszenia.
 2. Usługodawca przed podjęciem decyzji o zawieszeniu Konta wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe – Usługodawca może zawiesić Konto. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o zawieszeniu Konta, Usługodawca przesyła temu Usługobiorcy wiadomość z informacją o przyczynie zawieszenia na przypisany do jego Konta adres e-mail.
 3. W przypadku gdy zawieszenie Konta Usługobiorcy trwa co najmniej 30 dni kalendarzowych i przyczyny jego zawieszenia nadal nie ustały, Usługodawca ma prawo wypowiedzieć Usługobiorcy umowę o korzystanie z Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przesyłając stosowne oświadczenie na adres e-mail Usługobiorcy. Po upływie terminu wypowiedzenia Konto zostaje bezpowrotnie usunięte.
 4. Usunięcie Konta z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Usługobiorcę nie uprawnia Usługobiorcy do otrzymania zwrotu należności za niewykorzystany czas dostępu do Produktów, co nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Usługobiorców będących Konsumentami albo Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy na odległość, o którym mowa w pkt. 12 Regulaminu.
 5. Usunięcie Konta w jakimkolwiek trybie pozostaje bez uszczerbku dla możliwości dalszego przechowywania przez Usługodawcę danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania (innych niż prowadzenie Konta) zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

5. KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA

 1. Zapisanie się na Newsletter możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) podaniu w oknie Newslettera widocznym na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera oraz (2) kliknięciu pola „Zapisz się” – z tą chwilą Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 2. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szkolenia.expert.

6. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY Z USŁUGODAWCĄ

 1. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego możliwe jest zawarcie Umowy.
 2. Zawarcie Umowy między Klientem i Usługodawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Formularza Zamówienia.
 3. Szczegółowe informacje o Usługach Szkoleniowych świadczonych przez Usługodawcę, w tym zakres, miejsce i termin ich wykonania, podany jest Klientowi na stronach Serwisu Internetowego, w szczególności w opisie danej usługi przed rozpoczęciem składania Zamówienia.
 4. Szczegółowe informacje o zawartości Produktu, a także jego cenie oraz czasie trwania dostępu podane są Klientowi każdorazowo w opisie danego Produktu dostępnym na stronie Serwisu Internetowego. Informacje te są integralną częścią Umowy z Usługodawcą. Klient ma obowiązek zapoznać się z opisem Produktu zawsze przed rozpoczęciem składania Zamówienia.
 5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami, Klient jest informowany na stronach Serwisu Internetowego, w tym także w trakcie składania Zamówienia oraz w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową.
 6. Procedura zawarcia Umowy za pomocą Formularza Zamówienia:
  1. Składanie Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania Produktu przez Klienta. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia danymi wskazanymi jako obowiązkowe i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu formularza pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, liczba zgłaszanych pracowników. W przypadku Klienta, który pragnie otrzymać fakturę, niezbędne jest także podanie następujących danych dotyczących Klienta: nazwa i numer NIP nabywcy, nazwa odbiorcy, adres odbiorcy.
  2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  3. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Usługodawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie warunków Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa między Klientem a Usługodawcą.
 7. Usługodawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy:
  1. płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl – aktualne sposoby płatności podane są w trakcie składania Zamówienia oraz na stronie internetowej https://www.payu.pl/. Obsługą płatności zgodnie z wyborem Klienta zajmuje się spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 7 789 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy na podstawie faktury.
 8. Termin płatności:
  1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy, przy czym, gdy przedmiotem Zamówienia jest Usługa Szkoleniowa.
 9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści Umowy zawieranej z Usługodawcą następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu przed złożeniem Zamówienia oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6.6 lit. c) Regulaminu. Treść Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie Serwisu Internetowego.

7. ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW – TREŚCI I USŁUG CYFROWYCH (LICENCJA)

 1. Niniejszy punkt 8. Regulaminu określa domyślne zasady korzystania z Produktów. Zasady te mają zastosowanie w razie braku ustalenia dla danego Produktu indywidualnych warunków korzystania lub w zakresie nieuregulowanym indywidualnymi warunkami (w takim przypadku informacja na ten temat podana zostanie w opisie danego Produktu lub najpóźniej w trakcie składania Zamówienia).
 2. Przesłanie Klientowi Produktu Cyfrowego będącego treścią cyfrową (np. ebook) następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 Dni Roboczych od chwili dokonania płatności przez Klienta. Płatność uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Usługodawcy.
 3. Wszelkie prawa do Produktu, w tym także prawa autorskie w przypadku treści i usług cyfrowych stanowiących utwór w rozumieniu przepisów Prawa Autorskiego, przysługują Usługodawcy bądź innym uprawnionym podmiotom trzecim.
 4. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do Produktu oraz składających się na niego treści i usług cyfrowych. Korzystanie przez Klienta z Produktu będącego treścią cyfrową możliwe jest wyłącznie dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
 5. Klient na podstawie zawartej Umowy jest jedynie uprawniony korzystać z Produktu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i tematyką, w zakresie niezbędnym do korzystania z niego dla celów określonych Umową, a w razie braku ich określenia dla celów, w których zazwyczaj korzysta się z Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk.
 6. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące oraz odmiennych postanowień Umowy: (1) Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim; (2) Klient nie jest uprawniony do wykorzystywania Produktu w celach zarobkowych, w tym do wprowadzania Produktu do obrotu; (3) Klient nie jest uprawniony do przenoszenia, sublicencjonowania ani upoważniania innych osób do korzystania z Produktu; (4) Klient nie jest uprawniony do kopiowania, powielania, modyfikowania, adaptowania, tłumaczenia, odkodowywania, dekompilowania, dezasemblowania lub jakichkolwiek innych prób ingerencji w Produkt, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego korzystania z Produktu zgodnie z Umową.
 7. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zawartość Produktów, w tym wszelkie informacje, materiały i dane, były użyteczne, rzetelne, zgodne z ich opisem podanym na stronach Serwisu, obowiązującymi w jego branży standardami oraz jego najlepszą wiedzą. Produkty będące treściami cyfrowymi (np. ebooki) skierowane są do ogółu Klientów, w związku z czym ich zawartość może mieć charakter uogólniony i nie jest możliwe zagwarantowanie, że Produkt okaże się przydatny lub spełni oczekiwania każdego Klienta albo że zastąpi Klientowi indywidualną konsultację lub szkolenie z Usługodawcą. W przypadku Produktów obejmujących kursy online, osiągane przez Klienta rezultaty zależne są przede wszystkim od czynników niezależnych od Usługodawcy, a leżących po stronie Klienta, takich jak własne predyspozycje, ilość włożonego czasu i zaangażowania w przyswojenie informacji przekazywanych w kursach. Postanowienia niniejszego punktu 7.10 Regulaminu mają jedynie charakter informacyjny i nie wyłączają ani nie ograniczają jakiejkolwiek odpowiedzialności ustawowej Usługodawcy z tytułu braku zgodności Produktu z Umową w stosunku do Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na Prawach Konsumenta.
 8. Rezygnacja przez Klienta z Produktu po jego udostępnieniu Klientowi (w tym również poprzez usunięcie Konta z przyczyn leżących po stronie Klienta) nie uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu należności z tytułu zawartej Umowy. Postanowienia niniejszego punktu 7.11 Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, szczególnie w zakresie prawa odstąpienia od umowy na odległość lub reklamacji z tytułu braku zgodności świadczenia z umową.

8. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

 1. Świadczenie Usług Szkoleniowych następuje zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu 8. Regulaminu oraz zgodnie z programem szkolenia wskazanym Klientowi na stronach Serwisu Internetowego przed złożeniem Zamówienia.
 2. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Usługi Szkoleniowe wykonywane były w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodnie z obowiązującymi standardami.
 3. Usługodawca przy organizacji szkoleń może posługiwać się pomocnikami oraz podwykonawcami, o których wyborze sam zadecyduje.
 4. Dla prawidłowej realizacji Usług Szkoleniowych konieczne mogą być również dodatkowe ustalenia między Klientem a Usługodawcą poprzedzające rozpoczęcie wykonania usługi przez Usługodawcę. W takim wypadku usługi świadczone są na warunkach uzgodnionych szczegółowo przez Klienta i Usługodawcę.
 5. Przedmiotem Usług Szkoleniowych jest standardowo organizacja szkolenia o wybranej przez Klienta tematyce. Szkolenia odbywają się stacjonarnie.
 6. O ile Umowa nie stanowi inaczej, cena Usług Szkoleniowych uiszczona przez Klienta zawiera w sobie wyłącznie koszt organizacji szkolenia (w tym koszt materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu uczestnictwa Klienta), z wyłączeniem kosztów transportu i noclegu Klienta.
 7. Klient może zrezygnować z Usług Szkoleniowych bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w drodze wypowiedzenia przesłanego Usługodawcy co najmniej drogą poczty elektronicznej (e-mail) najpóźniej 7 Dni Roboczych przed uzgodnionym terminem organizacji szkolenia.
 8. W przypadku późniejszej rezygnacji, Klient obowiązany będzie zwrócić Usługodawcy wydatki poniesione już w celu organizacji szkolenia oraz uiścić wynagrodzenie odpowiadające wykonanym przez Usługodawcę do tej pory czynnościom. Jeżeli wypowiedzenie nastąpi bez ważnej przyczyny, uzasadniającej konieczność rezygnacji ze szkolenia, Klient powinien również naprawić na zasadach ogólnych szkodę poniesioną przez Usługodawcę.
 9. Jeżeli przed organizacją szkolenia nastąpi rezygnacja przez Usługodawcę z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, albo Umowa zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient jest uprawniony do otrzymania pełnego zwrotu zapłaconych kosztów.
 10. W przypadku niewykonania szkolenia w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy (np. spowodowanych wypadkami losowymi itd.), Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia organizacji szkolenia w innym uzgodnionym z Klientem terminie. O przewidywanych zmianach Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany w Zamówieniu. W przypadku nieprzyjęcia propozycji Usługodawcy, Klient uprawniony jest do otrzymania zwrotu płatności za niezrealizowane szkolenie.
 11. Postanowienia niniejszego punktu 8. Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie wiążących praw ustawowych Klienta będącego Konsumentem lub Firmą na Prawach Konsumenta.
 12. Treści i materiały udostępniane w ramach Usług Szkoleniowych mogą stanowić przedmiot Prawa Autorskiego (utwór). Korzystanie przez Klienta z treści Usługodawcy stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.
 13. Klient nie otrzymuje na własność żadnych praw autorskich do jakichkolwiek treści i materiałów wyświetlanych, odtwarzanych lub w inny sposób udostępnianych Klientowi w ramach Usług Szkoleniowych. Klientowi zabrania się w szczególności utrwalania tych treści i materiałów jakąkolwiek techniką oraz ich rozpowszechniania i wprowadzania do obrotu w jakiejkolwiek formie. Klient nie ma prawa kopiować udostępnionych mu treści i materiałów za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

9. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ


Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@szkolenia.expert), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego, w tym również zasięgnąć pomocy technicznej w razie jakichkolwiek problemów związanych z działaniem Produktów i Usług Elektronicznych. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

10.PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Niniejszy punkt 10. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Usługodawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Usługodawcy lub Serwisu Internetowego.
 2. Reklamacja może zostać złożona na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Wesoła 1/3, 32-050 Skawina;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szkolenia.expert.
 3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Usługodawcy.
 5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, zrzuty ekranu, dokumenty) związane z przedmiotem reklamacji. Usługodawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zrzuty ekranu), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 7. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). W przypadku reklamacji Produktu na podstawie Umowy zawartej z Usługodawcą, odpowiedzialność Usługodawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w razie braku zgodności Produktu z Umową.

11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Metody rozwiązywania sporów bez udziału sądu to między innymi (1) umożliwienie zbliżenia stanowisk stron, np. poprzez mediację; (2) zaproponowanie rozwiązania sporu, np. poprzez koncyliację oraz (3) rozstrzygnięcie sporu i narzucenie stronom jego rozwiązania, np. w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur oraz przyjazna wyszukiwarka podmiotów zajmujących się polubownym rozwiązywaniem sporów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://polubowne.uokik.gov.pl/.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa punkt kontaktowy, którego zadaniem jest między innymi udzielanie Konsumentom informacji dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Z punktem Konsument może się skontaktować: (1) telefonicznie – dzwoniąc pod numer 22 55 60 332 lub 22 55 60 333; (2) za pomocą poczty elektronicznej – przesyłając wiadomość na adres: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub (3) pisemnie lub osobiście – w Centrali Urzędu przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (00-030).
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji; lub (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00-18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/platforma-odr,161,pl.html).

12. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do (1) umowy o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta; (2) umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości.
 2. Z zastrzeżeniem m.in. wyjątków w skazanych w pkt. 12.2, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 12 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów określonych w pkt. 12.4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Usługodawcy oświadczenia przed jego upływem, na przykład:
  1. pisemnie na adres: ul. Wesoła 1/3, 32-050 Skawina;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@szkolenia.expert.
 3. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Skutki i koszty związane z wykonaniem prawa odstąpienia od umowy:
  1. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Produktu – tj. treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy, do której nie ma zastosowania żadne z wyłączeń wskazanych w punkcie 12.1 lub ograniczeń wskazanych w pkt. 12.4.c, Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  3. W przypadku zakupu usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Termin do odstąpienia od Umowy rozpoczyna bieg od dnia zawarcia Umowy z Usługodawcą.
 6. Zawarte w niniejszym punkcie 12. Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się również do Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta.

13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę lub Klienta niebędącego Konsumentem, a także niebędącego Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta.
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Klienta/Usługobiorcę, w szczególności podanych na Koncie Klienta. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Klienta/Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia dostępu do Panelu Klienta oraz wstrzymania realizacji Zamówienia na czas trwania weryfikacji.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 4. Jakiekolwiek opóźnienie lub niewywiązywanie się z warunków wykonania Umowy przez Usługodawcę nie będą stanowiły podstawy dla Klienta/Usługobiorcy do odstąpienia od umowy lub też domagania się odszkodowania za poniesione straty lub innych równoważnych płatności, jeśli niewykonanie lub nienależyte świadczenie usług zostało spowodowane czynnikami, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności i do których powstania się nie przyczynił.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Klienta/Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające ze zdarzenia o charakterze siły wyższej (np. niezapowiedziane przerwy w dostawie prądu lub dostępie do Internetu, ataki hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, wojny, zamieszki, rozruchy, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, strajki pracownicze, akty władzy wykonawczej lub ustawodawczej) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta/Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonej ceny z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Klienta/Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy, w tym także w przypadku braku zakupu Produktów lub roszczeń niezwiązanych bezpośrednio z Produktami. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta/Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta/Usługobiorcy.
 8. W razie rezygnacji z Usług Szkoleniowych w terminie krótszym 7 Dni Roboczych przed uzgodnionym terminem organizacji szkolenia, Usługobiorca może zostać obciążony przez Usługodawcę pełnymi kosztami uczestnictwa w szkoleniu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie, co nie będzie rodzić po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub przesunięcia terminu organizacji szkolenia w sytuacji, gdy nie zostanie osiągnięta wystarczająca liczba uczestników. Usługodawca ma prawo odwołać zaplanowany termin szkolenia również w przypadku zaistnienia sytuacji losowych, których nie dało się wcześniej przewidzieć, takich jak nagła niedyspozycja osoby prowadzącej. Odwołanie lub zmiana terminu szkolenia z przyczyn, o których mowa w poniższym punkcie Regulaminu, nie będzie rodzić po stronie Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 11. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

14. PRZERWY I AWARIE TECHNICZNE


1. Usługodawca dokłada należytych starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu Internetowego oraz jego Usług Elektronicznych, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service), możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu, Usług Elektronicznych oraz Produktów. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie pozostające w jego możliwościach i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2.         Usługodawca informuje niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych,
o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

3.         Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

4.         Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności, aby planowane były na pory o zmniejszonym natężeniu ruchu w Serwisie (np. godziny nocne) i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także przewidywany czas trwania planowanej przerwy.

5.Usługodawca nie ponosi wobec Klienta/Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikających z wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych, o których mowa w niniejszym punkcie 19. Regulaminu. Niniejszy punkt 19. Regulaminu nie ma jednak na celu wyłączać ani ograniczać ustawowej odpowiedzialności Usługodawcy względem Klienta/Usługobiorcy będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ani jakichkolwiek innych praw ustawowych takiego Klienta/Usługobiorcy.

15. PRAWA AUTORSKIE DO SERWISU INTERNETOWEGO


1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną przepisów Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona Serwisu Internetowego obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia.

2.         Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

16. OPINIE O PRODUKTACH

 1. Usługodawca umożliwia swoim Klientom wystawianie i dostęp do opinii o Produktach oraz o Serwisie Internetowym na zasadach wskazanych w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Wystawienie opinii przez Klienta możliwe jest po skorzystaniu z formularza umożliwiającego dodanie opinii o Produkcie lub Serwisie Internetowym. Formularz ten może być udostępniony bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu) lub może zostać udostępniony za pomocą indywidualnego linku otrzymanego przez Klienta po zakupie na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Dodając opinię, Usługobiorca może również dodać ocenę graficzną – jeżeli taka opcja jest dostępna w formularzu opinii.
 3. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Serwisie Internetowym Usługodawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów w celu wystawienia opinii o Produkcie. Opinia o Serwisie Internetowym może być wystawiona przez osobę będącą Klientem Serwisu Internetowego.
 4. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Usługodawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.
 5. Opinie mogą być udostępniane bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego (np. przy danym Produkcie) lub w zewnętrznym serwisie zbierającym opinie, z którym współpracuje Usługodawca i do którego odsyła na stronie Serwisu Internetowego (w tym także za pomocą zewnętrznego widgetu umieszczonego na stronie Serwisu Internetowego).
 6. Usługodawca zapewnia, aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Usługodawca podejmuje następujące działania, aby sprawdzić, czy opinie pochodzą od jego Klientów:
 1. Opublikowanie opinii wystawianej za pomocą formularza dostępnego bezpośrednio na stronie Serwisu Internetowego wymaga wcześniejszej weryfikacji przez Usługodawcę. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności opinii z Regulaminem, w szczególności na sprawdzeniu, czy osoba opiniująca jest Klientem Serwisu Internetowego – w tym wypadku Usługodawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Serwisie Internetowym, a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.
 2. Usługodawca wysyła swoim Klientom (w tym także za pomocą zewnętrznego serwisu zbierającego opinie, z którym współpracuje) indywidualny link na podany przez niego przy zakupie adres poczty elektronicznej – w ten sposób dostęp do formularza opinii otrzymuje wyłącznie Klient, który dokonał zakupu Produktu w Serwisie Internetowym.
 3. W razie wątpliwości Usługodawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Usługodawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Usługodawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Serwisu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.
 1. Wszelkie uwagi, odwołania od weryfikacji opinii, czy też zastrzeżenia czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt mogą być zgłaszane w trybie analogicznym do procedury reklamacyjnej wskazanej w punkcie 10. Regulaminu.
 2. Usługodawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Usługodawca udostępnia opnie zarówno pozytywne, jak i negatywne.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.

2.         Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany w zakresie rodzaju oraz formy świadczonych Usług Elektronicznych lub oferowanych Produktów; dodania lub usunięcia Usług Elektronicznych lub Produktów; zmiany sposobów i terminów płatności lub dostarczania Produktów; konieczności przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

a.          Powiadomienie o proponowanych zmianach wysyłane jest z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni przed dniem wejścia w życie tych zmian, z zastrzeżeniem, że zmiana może być wprowadzona bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia w przypadku, gdy Usługodawca: (1) podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia; lub (2) musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców/Klientów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa. W dwóch ostatnich przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzednim, wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.

b. W przypadku umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia o proponowanych zmianach. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o charakterze ciągłym, zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo, w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, Usługobiorca może zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia. W przypadku zawarcia umowy o innym charakterze niż umowy ciągłe, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.

 1. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient/Usługobiorca będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta ma prawo odstąpienia od umowy.


3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; Prawa Autorskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług,

Zespół szkolenia.expert

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach