Regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określającym prawa i obowiązki osób korzystających ze strony internetowej dostępnej pod adresem https://szkolenia.expert/ prowadzonej przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym regulaminem. Wejście na stronę w/w portalu i korzystanie przez usługobiorcę z zawartości stron serwisu jest równoznaczne
  z zaakceptowaniem postanowień regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień cz. III ust. 3 pkt. 6 niniejszego regulaminu. Użytkownik, który nie akceptuje postanowień regulaminu powinien zamknąć stronę. Regulamin jest udostępniony do wydrukowania, pobrania, odtwarzania
  i utrwalenia na stronie Portalu, pod linkiem ? Regulamin ?.
 3. Usługobiorca korzystając z serwisu zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów prawa, postanowień niniejszego regulaminu, norm społecznych i obyczajowych oraz zasad współżycia społecznego.
 4. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym regulaminem.

II. Definicje

Następującym wyrażeniom użytym w tekście niniejszego regulaminu zostały przypisane następujące znaczenia:

 1. Formularz zgłoszenia na szkolenie online ?formularz za pomocą, którego usługobiorca może dokonać zapisu na wybrane szkolenie.
 2. Portal, witryna, serwis ? strona internetowa dostępna pod adresem https://szkolenia.expert/.
 3. Szkolenie ? usługa świadczona przez Wydawca Serwisów Internetowych Sophia Online.
 4. Treści ? wszelkie dane, w tym teksty, pliki, linki umieszczane na w/w stronie.
 5. Usługobiorca ? osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z portalu.
 6. Usługodawca ? Wydawca Serwisów Internetowych Sophia Online,
  z siedzibą w Skawinie ul. Wesoła 1/3, NIP: 6561852057, REGON: 120634370.

III. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca

 1. Wymagania techniczne do korzystania z serwisu internetowego.
 • posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z zasobów sieci Internet,
 • podłączenie do Internetu,
 • poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft EDGE, Opera, Firefox lub Chrome w najwyższej wersji,
 • włączona opcja akceptacji ?cookies?,
 • aktywny interpretator JavaScript.
 • rozdzielczość ekranu nie mniejsza niż 1200px.
 1. W celu otrzymania zgłoszenia na szkolenie online usługobiorca musi posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w działaniu serwisu, wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

IV. Prawa autorskie

 1. Strony internetowe serwisu są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wyraźnie Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu pozostają zastrzeżone na rzecz Usługodawcy.
 2. Zabrania się ingerowania w kod stron witryny.

V. Dane osobowe

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w Polityce prywatności .

VI. Cookies

Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies dostępne są w Polityce plików cookies https://szkolenia.expert/polityka-plikow-cookies-eu/ .

VII. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo zmienić regulamin w każdym czasie.
 2. Zmiana regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych do dnia wejścia
  w życie nowego regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 19 maja 2021 r.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach