Rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – jakie zmiany?

7 grudnia 2022

22 listopada 2022 r. Rada Ministrów przyjęła rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Projekt zakłada fundamentalne zmiany dotychczasowego brzmienia ustawy.

Na pierwszy plan wysuwa się zmiana samej nazwy ustawy, z dotychczasowej: “o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” na “o przeciwdziałaniu przemocy domowej”. W uzasadnieniu autorzy projektu wskazują, że obecna nazwa stygmatyzuje pojęcie rodziny.

Kolejną zmianą jest rezygnacja z preambuły, gdyż nie niesie ona ze sobą treści normatywnych (nie wynikają z niej żadne normy prawne). Zmiana, która co do zasady jest symboliczna, może sygnalizować intencję autorów do uczynienia treści ustawy bardziej pragmatycznym. Zamiar ten istotnie jest realizowany w projektowanych zmianach.

Przekształceniu ulegną m.in.:

  1. Definicja przemocy w rodzinie (zastąpionej przez przemoc domową) przez dodanie nowych form przemocy, tj. ekonomicznej oraz przemocy rozumianej jako zachowanie istotnie naruszające prywatność lub wzbudzające poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia, w tym podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

  2. Dodanie definicji pojęć: osoby doznającej przemocy domowej, osoby stosującej przemoc domową, świadka przemocy domowej.

  3. Wprowadzenie programów psychologiczno–terapeutycznych (obok istniejących już programów korekcyjno–edukacyjnych) dla osób stosujących przemoc domową,

  4. Wprowadzenie obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno pomocowych.

  5. Doprecyzowanie przepisów w zakresie kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej poprzez uznanie dotychczasowego doświadczenia zawodowego.

  6. Modyfikację pracy zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Wyżej wymienione przykłady nie wyczerpują wszystkich zmian proponowanych w projekcie nowelizacji. Jeżeli projekt ustawy wejdzie w życie w obecnym lub przynajmniej zbliżonym kształcie, to prawo o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie czekają głębokie zmiany.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach