#wokanda. Dodatek węglowy. Uchylone decyzje. Ważny wyrok WSA w Poznaniu.

11 maja 2023

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 21 kwietnia 2023 r., sygn. akt II SA/Po 78/23 przyjął następującą tezę: „Sytuacja, w której analiza wniosku o przyznanie dodatku węglowego już na wstępie wykazuje, że wnioskodawca wskazuje w nim inne źródło ogrzewania niż widniejące w centralnej ewidencji emisyjności budynków powinna być uznana za wystąpienie w sprawie wątpliwości co do faktycznego stanu sprawy, które powinny zostać wyjaśnione przy zastosowaniu ogólnych zasad postępowania dowodowego wynikających z k.p.a.

Organ I instancji odmówił przyznania dodatku węglowego, jako że w toku postępowania ustalono, że główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, dalej u.w.t.), jednakże jako rodzaj stosowanego paliwa wpisano drewno kawałkowe. Nie wskazano węgla lub paliw węglopochodnych.

Co istotne, wnioskodawca odwołał się od decyzji i wyjaśnił, że omyłkowo chyba nie zaznaczył, że opala dom węglem. Podał, że jest osobą starszą i nie wszystko jest dla niego jasne oraz, że skorygował deklarację w dniu 3 października 2022 r. Przedstawił ksero ubiegłorocznych rachunków za zakup węgla oraz przeglądy kominiarskie, co miało potwierdzać, że ogrzewa dom węglem. Mimo powyższych dowodów zgromadzonych w sprawie,  Samorządowe Kolegium Odwoławcze działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz art. 2 ust. 1 u.d.w. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 21 kwietnia 2023 r. skargi, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta.

Jak wskazał WSA w uzasadnieniu do wyroku: „organy rozstrzygające błędnie uznały, że jeżeli wymienione w art. 2 ust. 1 u.d.w. główne źródłowo ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało ujawnione w ewidencji emisyjności budynków na dzień 11 sierpnia 2022 r. – nawet jeżeli doszło do tego w wyniku pomyłki właściciela domu składającego deklarację, a zatem być może jest sprzecznie z rzeczywistym stanem faktycznym – stanowi to wystarczającą podstawę do odmowy przyznania dodatku węglowego.

WSA podkreślił, że w złożonym wniosku o przyznanie dodatku węglowego skarżący pod groźbą odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wskazał, że głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe. Nadto Sąd stwierdził, że „wobec sprzeczności pomiędzy treścią oświadczenia skarżącego, a treścią ujawnioną w centralnej ewidencji emisyjności budynków, niewątpliwie zaistniały wątpliwości co do faktycznego źródła jakim ogrzewane jest gospodarstwo domowe skarżącej”.

Sąd uwypuklił, że weryfikacja wniosku o przyznanie dodatku węglowego ma charakter wszechstronny i nie polega jedynie na sprawdzeniu danych widniejących w ewidencji emisyjności budynków na dzień 11 sierpnia 2022 r. Rzeczone wątpliwości co do faktycznego stanu sprawy powinny zatem zostać wyjaśnione przy zastosowaniu ogólnych zasad postępowania dowodowego wynikających z k.p.a. (art. 7 i art. 77 k.p.a.).

Biorąc pod uwagę powyższe, WSA w Poznaniu stwierdził, że decyzje w niniejszej sprawie wydane zostały z naruszeniem prawa materialnego, tj. art. 2 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 15 u.d.w., które miało wpływ na wynik sprawy, a także z naruszeniem przepisów postępowania, tj. art. 7 i art. 77 § 1 k.p.a., które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Całość uzasadnienia do wyroku dostępna jest pod adresem: https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/619584BF48

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie i ważnymi orzeczeniami w pomocy społecznej. Zapisz się na nasz NEWSLETTER.

 

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach