E-doręczenia w procedurze administracyjnej.

17 lipca 2023

5 października 2021 r. weszła w życie ustawa o doręczeniach elektronicznych, której treść miała wpływ na modyfikację art. 14 k.p.a. Zgodnie z jego obecną treścią, która wcześniej przewidywała formę załatwiania spraw wyłącznie pisemną, sprawy należy prowadzić i załatwiać na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym lub kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej ze wskazaniem w treści pisma osoby opatrującej pismo pieczęcią (art. 14 § 1a k.p.a.). Sprawy mogą być załatwiane z wykorzystaniem pism generowanych automatycznie i opatrzonych kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu administracji publicznej. (art. 14 § 1b zdanie pierwsze k.p.a.).

Art. 61 k.p.a. wprowadza zaś wprost e-doręczenia do procedury administracyjnej zarówno dla doręczeń pism procesowych stronom postępowania przez organy, jak również organom przez strony. Powyższe zmiany wynikają z rozwoju usług teleinformatycznych także wśród podmiotów publicznych.

Oczywiście, wejście w życie powyższych przepisów nie oznacza, że zmiany zostały wprowadzone od razu. Opracowano jednak harmonogram wprowadzania zmian, zgodnie z którym obowiązek stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych:

– dla określonych podmiotów publicznych (m.in. organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy, ZUS i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, NFZ, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej), jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne oraz samorządowe zakłady budżetowe (z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego) będzie obowiązywał od 10.12.2023 r.;

– dla pozostałych podmiotów publicznych – od 01.01.2025 r.;

– dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz związków metropolitarnych oraz samorządowych zakładów budżetowych, sądów, trybunałów, komorników, prokuratury, organów ścigania, służby więziennej – od 01.10.2029 r.;

dla podmiotów niepublicznych – od 10.12.2023 r.;

– dla podmiotów niepublicznych wpisanych do KRS przed 10.12.2023 r. – od 10.03.2024 r.;

– dla podmiotów niepublicznych wpisywanych do CeiDG – od 01.01.2024 r.;

Pełna treść harmonogramu dostępna jest tutaj: https://www.gov.pl/web/e-doreczenia/harmonogram

W kwestii e-doręczeń w dniu 07.06.2023 r. oblikowany został nowy komunikat Ministra Cyfryzacji z dnia 29 maja 2023 r., zgodnie z którym termin wdrożenia rozwiązań technicznych niezbędnych dla podmiotów, o których mowa:

– w art. 155 ust. 1–5 oraz w art. 9 ust. 1 pkt 1–8 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w zakresie powszechnego doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej;

– art. 155 ust. 6 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, w zakresie powszechnego doręczania i odbierania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

w zakresie dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym, to 10 grudnia 2023 r.

Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj:

 https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000107701.pdf

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach