Rządowy projekt nowelizacji ustawy – Kodeks pracy – jakie zmiany?

18 stycznia 2023

Będący obecnie na etapie opiniowania i konsultacji, przed skierowaniem do sejmu, rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy oraz niektórych innych ustaw zakłada szereg zmian w prawie pracy. Większość z nich będzie stanowić implementacje (a więc wdrożenie do polskiego systemu prawnego) dyrektyw Unii Europejskiej.

W warstwie ideowej projektowane zmiany mają m.in. zapewnić większą przejrzystość i przewidywalność warunków pracy, wsparcie w zachowaniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz wspieranie uczestnictwa kobiet w rynku pracy.

W ujęciu pragmatycznym powyższe postulaty będą realizowane przez następujące zmiany legislacyjne:

  1. Uzależnienie czasu trwania umowy o pracę na okres próbny od planowanego okresu zatrudnienia po zakończeniu okresu próbnego (przykład: w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy, okres próbny będzie wynosił maksymalnie 1 miesiąc).
  2. Zagwarantowanie pracownikowi prawa do równoległego świadczenia pracy dla innych pracodawców przez zabronienie pracodawcy zakazywania pracownikowi podejmowania równoległego zatrudnienia.
  3. Możliwość wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony lub zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy (pracodawca będzie musiał udzielić odpowiedzi na taki wniosek pisemnie lub elektronicznie).
  4. Obowiązek uzasadniania przez pracodawcę wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony oraz możliwość ubiegania się o przywrócenie do pracy na drodze sądowej.
  5. Przyznanie prawa do zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.
  6. Wprowadzenie urlopu opiekuńczego w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych, w wymiarze 5 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Powyższe wyliczenie stanowi tylko zarys pełnego katalogu zmian, które są zawarte w projekcie nowelizacji.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach