Stopnie awansu pracownika socjalnego oraz ocena okresowa.

14 czerwca 2023

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901) w art. 121b ust. 1 wprost określa stopnie awansu zawodowego dla pracowników socjalnych: 1) starszy pracownik socjalny; 2) specjalista pracy socjalnej; 3) starszy specjalista pracy socjalnej; 4) starszy specjalista pracy socjalnej – koordynator; 5) główny specjalista pracy socjalnej.

Zgodnie z ustawą, wyższy stopień awansu zawodowego można nadać po spełnieniu warunku: 1) odpowiedniego minimalnego poziomu wykształcenia oraz 2) stażu pracy w zawodzie pracownika socjalnego (art. 121b ust. 2 u.p.p.s.).

Jakie są dokładnie wymogi dla poszczególnych stopni awansu?

  1. starszy pracownik socjalnywykształcenie wyższe lub studia podyplomowe lub wykształcenie średnie uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz posiadanie 2-letniego stażu pracy;
  2. specjalista pracy socjalnejwykształcenie wyższe lub studia podyplomowe uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz posiadanie 3-letniego stażu pracy lub jako wykształcenie średnie uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i posiadanie specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz posiadanie 3-letniego stażu pracy;
  3. starszy specjalista pracy socjalnej lub starszy specjalista pracy socjalnej – koordynatorwykształcenie wyższe lub studia podyplomowe uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego oraz posiadanie 5-letniego stażu pracy lub wykształcenie średnie uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i posiadanie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz posiadanie 5-letniego stażu pracy;
  4. główny specjalista pracy socjalnejwykształcenie wyższe lub studia podyplomowe uprawniające, zgodnie z przepisami ustawy, do wykonywania zawodu pracownika socjalnego i posiadanie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny oraz posiadanie 6-letniego stażu pracy.

OCENA OKRESOWA PRACOWNIKA SOCJALNEGO w pytaniach i odpowiedziach

– Co jaki czas? Raz na 2 lata. (art. 121b ust. 3 u.p.p.s.)

– Prze kogo dokonywana? Przez bezpośredniego przełożonego. (art. 121b ust. 3 u.p.p.s.)

– Czego dokładnie dotyczyć ma ocena? Zakresu wywiązywania się przez pracownika socjalnego z obowiązków wynikających z czynności i zadań na zajmowanym stanowisku oraz obowiązków określonych w art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530). (art. 121b ust. 3 u.p.p.s.)

– Czy ocena jest pisemna? Tak, ocena okresowa jest sporządzana na piśmie i zawiera uzasadnienie. (art. 121b ust. 4 u.p.p.s.)

– Czy ocena może być negatywna? Tak, ocena okresowa jest pozytywna lub negatywna. (art. 121b ust. 5 u.p.p.s.)

– Czy z wystawioną oceną pracownik musi się zgodzić? Nie, pracownik socjalny posiada uprawnienie do wniesienia na piśmie do kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w której jest zatrudniony, lub w przypadku gdy bezpośrednim przełożonym jest kierownik tej jednostki – do organu nadzorującego jednostkę organizacyjną pomocy społecznej zastrzeżenia co do uzyskanej oceny okresowej. (art. 121b ust. 6 u.p.p.s.)

– Czy pracownik otrzyma odpowiedź na zgłoszone zastrzeżenia? Tak, organ nadzorujący, o którym mowa wyżej, analizuje teść zastrzeżenia i na piśmie informuje pracownika socjalnego oraz jego bezpośredniego przełożonego o podtrzymaniu lub zakwestionowaniu dokonanej oceny okresowej wraz z uzasadnieniem. (art. 121b ust. 7 u.p.p.s.)

– Co jeśli negatywna ocena zostanie podtrzymana? Niestety, podtrzymanie przez organ nadzorujący oceny okresowej negatywnej wydanej przez bezpośredniego przełożonego pracownika socjalnego nie podlega zaskarżeniu. (art. 121b ust. 8 u.p.p.s.)

– Co jeśli organ rozpatrujący zastrzeżenie, zakwestionuje dokonaną ocenę? W przypadku zakwestionowania przez organ nadzorujący oceny okresowej negatywnej wydanej przez bezpośredniego przełożonego pracownika socjalnego ocena okresowa tego pracownika jest dokonywana ponownie. (art. 121b ust. 9 u.p.p.s.)

– Czy można uzyskać jakąś korzyść z tytułu uzyskania pozytywnej oceny okresowej? Tak, pracownikowi, który otrzymał dwie następujące po sobie pozytywne oceny okresowe, spełniającemu warunki dotyczące minimalnego poziomu wykształcenia, o którym mowa w art. 121 b ust. 2 u.p.p.s., jest nadawany wyższy stopień awansu zawodowego. (art. 121b ust. 10 u.p.p.s.)

– Czy bez uzyskania dwóch następujących pozytywnych ocen okresowych pracownik socjalny nie ma szans na awans? Szansa jest, ponieważ pracownikowi, który spełnia wymogi dotyczące wykształcenia i stażu pracy, o których mowa w art. 121b ust. 2 u.p.p.s., oraz wyróżnia się wysokim zaangażowaniem, inicjatywą lub nowatorskim podejściem przy wykonywaniu obowiązków służbowych z zakresu pomocy społecznej, może być nadany wyższy stopień awansu z pominięciem trybu oceny okresowej. (art. 121b ust. 11 u.p.p.s.)

– Czy z awansem wiąże się możliwość wzrostu wynagrodzenia? Oczywiście, w przypadku awansu na wyższy stopień zawodowy pracownikowi socjalnemu przysługuje podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego. (art. 121b ust. 12 u.p.p.s.)

– Kto ustala szczegółowe zasady i kryteria oceny okresowej? Kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, po konsultacji z przedstawicielem pracowników lub organizacją związkową. (art. 121b ust. 13 u.p.p.s.)


Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas szkoleniu:

„Ocena okresowa pracowników socjalnych – praktyczne wskazówki przed drugą obligatoryjną oceną okresową pracowników socjalnych”, które odbędzie się 22.06.2023 r. o godz. 11:00

 Link do zapisu na szkolenie znajduje się tutaj: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach