Wsparcie krótkoterminowe w domach pomocy społecznej. Zaproszenie do wysłuchania nagrania.

19 października 2023

Nowością wprowadzoną nowelą z 28.07.2023 r. jest możliwość świadczenia przez domy pomocy społecznej usług opieki krótkoterminowej osobom, które w nich nie zamieszkują. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 listopada bieżącego roku!

Temat usług wsparcia krótkoterminowego był szeroko omówiony przez naszego specjalistę-prawnika Sylwię Juźwiak podczas organizowanego przez nas szkolenia dotyczącego ostatniej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, które odbyło się 22 września.

 

Jeżeli nie uczestniczyłeś/aś w szkoleniu, a teraz żałujesz – nic straconego!

Szkolenie w formie nagranego webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi

jest wciąż dostępne w naszej sprzedaży!

Link do zakupu: tutaj!

 

Czym są usługi wsparcia krótkoterminowego?

Zgodnie z art. 55a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który wejdzie w życie 01.11.2023 r., DPS będzie mógł świadczyć usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej osobom pełnoletnim wymagającym wsparcia z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niebędącym mieszkańcami domu.

 

Czy każdy DPS będzie miał obowiązek świadczyć tego rodzaju usługi?

Nie. Podmiot prowadzący dom pomocy społecznej będzie miał obowiązek zgłoszenia wojewodzie informacji o zamiarze świadczenia przez dom usług wsparcia krótkoterminowego, ze wskazaniem liczby miejsc przeznaczonych na usługi wsparcia dziennego i całodobowego, w terminie 14 dni od dnia ich powstania (art. 55a ust. 2 u.p.s.).

 

Pani Sylwia Juźwiak wyjaśniła podczas szkolenia, czyim zadaniem będzie prowadzenie usług wsparcia krótkoterminowego oraz czy będą to zadania obligatoryjne czy też fakultatywne.

 

A co jeśli 2 listopada 2023 r. zostanie podjęta w naszej gminie uchwała, że gmina będzie realizować wsparcie krótkoterminowe w DPS-ach i po wejściu w życie uchwały, np. pod koniec listopada b.r. do naszej gminy wpłynie wniosek o udzielenie wsparcia krótkoterminowego w postaci umieszczenia w DPS na pobyt dzienny, ale w naszej gminie nie ma DPS-u, za to w sąsiedniej gminie jest DPS, jednak ten DPS nie zapewnia usług wsparcia krótkoterminowego i finalnie najbliższy DPS oferujący takie usługi jest oddalony o 200 km? Nasz ekspert odpowiada na to pytanie podczas szkolenia.

 

Komu będą mogły być przyznane te usługi i w jakim zakresie?

Usługi wsparcia krótkoterminowego będą mogły być przyznane osobie, która ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga doraźnej pomocy w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej, ze względu na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia właściwego wsparcia w miejscu zamieszkania przez osoby na co dzień sprawujące opiekę nad tą osobą (art. 55a ust. 3 u.p.s.).

Rodzaj i zakres usług wsparcia krótkoterminowego będą uzależnione od: sytuacji osoby wymagającej wsparcia oraz jej indywidualnych potrzeb. Usługi wsparcia krótkoterminowego realizowane w formie pobytu całodobowego będą adekwatne do zakresu usług realizowanych przez dom pomocy społecznej na rzecz jego mieszkańców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb osób korzystających z tej formy wsparcia. Usługi wsparcia krótkoterminowego realizowane w formie dziennej obejmować będą usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim, ale z wyłączeniem pobytu całodobowego (art. 55a ust. 4-6 u.p.s.).

 

Czy korzystanie z usług wsparcia krótkoterminowego będzie limitowane?

Tak. Ustawodawca wprowadził limity na korzystanie z usług wsparcia krótkoterminowego:

  1. usługi wsparcia krótkoterminowego realizowane w formie pobytu całodobowego będą mogły być przyznane na czas określony nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia pobytu w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o nie więcej niż kolejne 30 dni w roku kalendarzowym (art. 55b ust. 1 u.p.s.);

  2. usługi wsparcia krótkoterminowego realizowane w formie dziennej mogą być przyznane w wymiarze nie mniejszym niż 4 godziny dziennie i nie większym niż 12 godzin dziennie, nie większym niż 30 dni w roku kalendarzowym, z możliwością przedłużenia wsparcia w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o nie więcej niż kolejne 30 dni w roku kalendarzowym (art. 55b ust. 2 u.p.s.);

  3. osoba może korzystać z usług wsparcia krótkoterminowego w danym roku kalendarzowym zarówno w formie pobytu całodobowego, jak i w formie dziennej, jednak łącznie dla obydwu form nie dłużej niż 60 dni w roku kalendarzowym (art. 55b ust. 3 u.p.s.).

 

Gdzie złożyć wniosek o wsparcie krótkoterminowego i co powinien zawierać:

Wnioski o przyznanie pomocy w formie usług wsparcia krótkoterminowego składane będą bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – w centrum usług społecznych, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej wsparcia (art. 55b ust. 4 u.p.s.).

 

Obligatoryjnie do wniosku składa się:

  1. oświadczenie o sytuacji osobistej i dochodowej osoby ubiegającej się o usługi wsparcia krótkoterminowego (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” – klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń);

  2. dokumenty umożliwiające stwierdzenie okoliczności, że osoba ubiegająca się o wsparcie ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymaga doraźnej pomocy w formie pobytu całodobowego lub w formie dziennej, ze względu na czasowe ograniczenie możliwości zapewnienia właściwego wsparcia w miejscu zamieszkania przez osoby na co dzień sprawujące opiekę nad tą osobą;

  3. dokumenty wskazujące na rodzaj i zakres wsparcia, którego wymaga ta osoba (art. 55b ust. 5-6 u.p.s.).

 

Uwaga! W postępowaniu o przyznanie prawa do usług wsparcia krótkoterminowego nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym treści oświadczenia o sytuacji osobistej i dochodowej osoby ubiegającej się o usługi wsparcia krótkoterminowego (art. 55b ust. 7 u.p.s.). Nadto w przypadku gdy osoba ubiegająca się o usługi wsparcia krótkoterminowego deklaruje ponoszenie pełnej odpłatności za te usługi, sytuacji dochodowej nie ustala się (art. 55b ust. 8 u.p.s.).

 

Co w przypadku uwzględnienia wniosku?

W sprawie przyznania wsparcia krótkoterminowego wydawana jest decyzja. Kierownik ośrodka pomocy społecznej lub dyrektor centrum usług społecznych, wydaje decyzję przyznającą prawo do usług wsparcia krótkoterminowego po dokonaniu uzgodnień z konkretnym domem pomocy społecznej prowadzonym przez gminę, powiat lub na ich zlecenie, który będzie realizował usługi. Wydaną decyzję ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych przekazują do gminy lub powiatu prowadzących lub zlecających prowadzenie domu pomocy społecznej (art. 55b ust. 9 u.p.s.).

Decyzja przyznająca prawo do usług wsparcia krótkoterminowego określa wymiar i zakres usług, odpłatność za usługi, miejsce świadczenia usług oraz okres, na jaki zostały one przyznane (art. 55b ust. 10 u.p.s.).

 

A co z odpłatnością za usługi wsparcia krótkoterminowego?

O tym w sposób wyczerpujący opowiada nasz ekspert Sylwia Juźwiak podczas szkolenia „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”!

 

Jeżeli nie mogłeś wziąć udziału na żywo w organizowanym przez nas wydarzeniu w postaci szkolenia „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”,

nadal masz możliwość obejrzenia przygotowanego przez nagrania, które obejmuje

3 h merytorycznego wykładu oraz 1 h odpowiedzi na pytania

zadane przez uczestników szkolenia!

 

Dzięki wykupieniu dostępu do nagrania,

będziesz mógł odtworzyć treści przygotowane przez nas

w dogodnym dla siebie momencie!

 

Otrzymasz również materiały szkoleniowe!

 

Zapraszamy do zakupu naszego webinaru

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”!

Rejestracja: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach