Usługi sąsiedzkie w brzmieniu od 01.11.2023 r. omówione w nagraniu!

30 października 2023

Wprowadzone do ustawy o pomocy społecznej usługi sąsiedzkie stanowić będą formę usług opiekuńczych, ale w odróżnieniu od tych usług świadczonych do tej pory – stanowić będą fakultatywne zadanie gminy.

Zgodnie z obowiązującym od 01.11.2023 r. art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich należy do zadań własnych gminy nieobowiązkowych. Oznacza to, że to gmina podejmować będzie decyzję, czy będzie realizować usługi opiekuńcze w formie usług sąsiedzkich.

 

Szkolenie w formie nagranego webinaru

dotyczące ostatniej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

jest wciąż dostępne w naszej sprzedaży!

Link do zakupu: tutaj!

 

Nasz ekspert Sylwia Juźwiak w nagraniu udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników szkolenia, między innymi takie jak:

– czy należy wydać nową uchwałę dotyczącą usług w formie pomocy sąsiedzkiej, czy wystarczy tylko wprowadzić zmiany do uchwały na zwykłe usługi opiekuńcze?;

– co to znaczy, że osoba wykonująca usługi sąsiedzkie zamieszkuje w najbliższej okolicy?;

– czy z usług sąsiedzkich może skorzystać tylko osoba samotna?;

– czy jeśli w tej samej miejscowości mieszkają dzieci/rodzeństwo osoby ubiegającej się o przyznanie usług sąsiedzkich bądź w innej miejscowości, to czy takie usługi się należą?

 

Usługi sąsiedzkie faktycznie będą wykonywane przez osoby z najbliższego otoczenia, które spełniają konkretne wymogi określone ustawą. Wielką zaletą usług sąsiedzkich będzie zatem fakt, że ich filarem będą relacje międzyludzkie, a także poczucie bezpieczeństwa osoby korzystającej z tych usług.

Co do zaś wspomnianych wymogów dla osób wykonujących usługi sąsiedzkie, to osobą wykonującą usługi sąsiedzkie będzie mogła być osoba, która:

  1. jest pełnoletnia;
  2. nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  3. nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  4. złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;
  5. zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone
    usługi sąsiedzkie;
  6. ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
  7. została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;
  8. została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

 

Więcej o usługach sąsiedzkich przeczytasz w naszym artykule:

Usługi sąsiedzkie – temat z naszego szkolenia „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”.

 

Co ciekawe, usługi sąsiedzkie obejmować będą najprostsze formy pomocy, np.: zrobienie zakupów, sprzątanie mieszkania, pomoc w podaniu leków.

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy, usługi sąsiedzkie obejmują bowiem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Co do zaś finansowania, należy podkreślić, że usługi sąsiedzkie finansowane będą ze środków gminy, jednak przy wsparciu rządowym w postaci środków z Korpusu Wsparcia Seniorów, a także środków z UE. Zasadą jednak będzie, że to gmina odpowiedzialna będzie zarówno za organizację, jak i finansowanie usług sąsiedzkich.

Uwaga! Do wprowadzenia usług sąsiedzkich niezbędne będzie podjęcie uchwały, która określi m.in.: zasady odpłatności usług oraz szczegółowe warunki przyznania usług sąsiedzkich, ich wymiar i zakres usług sąsiedzkich, oraz sposób rozliczania wykonywania usług.

Zgodnie bowiem z art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej: Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Z kolei według dodanych ust. 6a i 6b w art. 50, które wejdą w życie z dniem 01.11.2023 r.:

– w przypadku organizowania przez gminę usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 6, określa także szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług;

– rada gminy może postanowić o rozszerzeniu katalogu osób, o których mowa w ust. 1 i 2, o osoby, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.

 

Jeżeli nie mogłeś/aś wziąć udziału na żywo w organizowanym przez nas wydarzeniu w postaci szkolenia „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”,

nadal masz możliwość obejrzenia przygotowanego przez nagrania,

które obejmuje 3 h merytorycznego wykładu oraz 1 h odpowiedzi na pytania

zadane przez uczestników szkolenia!

 

Dzięki wykupieniu dostępu do nagrania,

będziesz mógł odtworzyć treści przygotowane przez nas

w dogodnym dla siebie momencie!

 

Otrzymasz również materiały szkoleniowe!

 

Zapraszamy do zakupu naszego nagranego webinaru

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”!

Rejestracja: FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach