Usługi sąsiedzkie – temat z naszego szkolenia „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”.

6 października 2023

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 17 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej do nieobowiązkowych zadań własnych gminy należeć będzie organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich.

Temat usług sąsiedzkich był szeroko omówiony przez naszego specjalistę-prawnika Sylwię Juźwiak podczas organizowanego przez nas szkolenia dotyczącego ostatniej nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, które odbyło się 22 września.

Jeżeli nie uczestniczyłeś/aś w szkoleniu, a teraz żałujesz – nic straconego!

Szkolenie w formie nagranego webinaru wraz z materiałami szkoleniowymi

jest wciąż dostępne w naszej sprzedaży!

Link do zakupu: tutaj!

Czym są usługi sąsiedzkie?

W ustawie zmieniającej wprost określono, że usługi sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania mogą być przyznane w formie usług sąsiedzkich. Podczas szkolenia nasz prawnik Sylwia Juźwiak obrazowo wyjaśniła, na czym polegać będą usługi sąsiedzkie oraz jaki jest ich cel według ustawodawcy.

Kto jest organizatorem usług sąsiedzkich?

Organizatorem jest gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby korzystającej z usług sąsiedzkich lub podmiot uprawniony.

Kto będzie mógł wykonywać usługi sąsiedzkie?

Osoba, która jest:

1) jest pełnoletnia;

2) nie jest członkiem rodziny osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;

3) nie jest oddzielnie zamieszkującym małżonkiem, wstępnym ani zstępnym osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;

4) złożyła organizatorowi usług sąsiedzkich oświadczenie o zdolności pod względem psychofizycznym do świadczenia takich usług;

5) zamieszkuje w najbliższej okolicy osoby, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;

6) ukończyła szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy;

7) została zaakceptowana przez osobę, na rzecz której są świadczone usługi sąsiedzkie;

8) została zaakceptowana przez organizatora usług sąsiedzkich.

Nasz ekspert Sylwia Juźwiak w sposób szczegółowy, posługując się przykładami wziętymi z życia, przytoczyła podczas szkolenia „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej” możliwe koligacje między osobą wykonującą usługi sąsiedzkie a osobą, na rzecz której świadczone będą usługi sąsiedzkie i wyjaśniła, które z tych koligacji akceptuje ustawodawca.

Czy osoba, która chciałaby świadczyć usługi sąsiedzkie na rzecz osoby spokrewnionej, z którą nie zamieszkuje, z którą nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego, może wykonywać usługi sąsiedzkie? Na to pytanie między innymi odpowiada prawnik Sylwia Juźwiak podczas naszego szkolenia.

Kto określi warunki przyznawania usług sąsiedzkich?

W przypadku organizowania przez gminę usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich rada gminy w uchwale będzie określać szczegółowe warunki przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres usług sąsiedzkich oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.

Komu mogą być przyznane usługi sąsiedzkie?

–  osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona;

–  osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić;

Uwaga! Zgodnie z ustawą zmieniającą, rada gminy może postanowić o rozszerzeniu katalogu osób, wskazanego powyżej, o osoby, dla których wsparcie w postaci usług sąsiedzkich będzie miało charakter uzupełniający opiekę sprawowaną przez rodzinę, a także wspólnie niezamieszkującego małżonka, wstępnych i zstępnych.

Jeżeli nie mogłeś/aś wziąć udziału na żywo w organizowanym przez nas wydarzeniu w postaci szkolenia „Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”,

nadal masz możliwość obejrzenia przygotowanego przez nagrania, które obejmuje

3 h merytorycznego wykładu oraz 1 h odpowiedzi na pytania

zadane przez uczestników szkolenia!

Dzięki wykupieniu dostępu do nagrania,

będziesz mógł odtworzyć treści przygotowane przez nas

w dogodnym dla siebie momencie!

Otrzymasz również materiały szkoleniowe!

Zapraszamy do zakupu naszego nagranego webinaru

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej”!

Rejestracja: FORMULARZ REJESTRACYJNY

 

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach