CEEB – odpowiedzi na pytania uczestników webinaru

3 sierpnia 2023

Odpowiedzi na pytania do webinaru nt.: „Centralna ewidencja emisyjności budynków – zamieszczanie danych i informacji z zakresu działania OPS-ów”

Dzień dobry, proszę o informację w jaki sposób wprowadzać będziemy dane dot. dodatków mieszkaniowych. Świadczenie przyznawane jest na pół roku, czy będziemy wpisywać do CEEB kwotę przyznanego DM X 6 czy kwotę za jeden miesiąc.

Na chwilę obecną nie mam wiedzy, jak będzie wyglądać od strony technicznej wprowadzanie danych do CEEB.

Zgodnie z projektem rozporządzenia  w sprawie szczegółowych danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków (§ 2 pkt 3), do ewidencji wprowadza się dane i informacje o przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej lub innych formach wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie, o którym mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. h tiret pierwsze i drugie ustawy, dotyczących:

  1. formy przyznanego świadczenia (świadczenie pieniężne lub inna forma realizacji świadczenia),
  2. kwoty przyznanego świadczenia pieniężnego,
  3. daty przyznania świadczenia,
  4. szczegółowego celu przyznanego świadczenia na: opał, gaz, energię elektryczną, ciepło z sieci ciepłowniczej.

Wydaje się, odnośnie powyższych regulacji, że – niezależnie od tego, że chociaż dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na 6 miesięcy, informację należy wprowadzić tylko raz, w momencie wydania decyzji. Natomiast co do kwoty – wszystko zależeć będzie od konfiguracji systemu teleinformatycznego (albo 6 x miesięczna kwota albo łączna kwota przyznanego świadczenia).

Witam, jaką podstawę prawną wskazać z ustawy o samorządzie gminnym w zarządzeniu Burmistrza w sprawie powierzenia zadania OPS w zakresie wprowadzania danych do CEEB?

Odnośnie formalnej strony upoważniania pracowników OPS do wprowadzania danych do systemu teleinformatycznego CEEB, wobec braku szczegółowych regulacji ustawowych w tym zakresie, wykształciły się dwa stanowiska:

  1. wprowadzanie danych do ewidencji nie jest zadaniem OPS, lecz czynnością powierzoną poszczególnym pracownikom OPS – w takim przypadku to burmistrz zarządzeniem upoważnia pracowników OPS do wprowadzania tych danych i nie ma potrzeby powierzania zadania w tym zakresie OPS; wówczas podstawa prawna wynika wprost z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 27b ust. 1 pkt 8)
  2. wprowadzanie danych do CEEB jest zadaniem powierzonym OPS – nie jest to rozwiązanie bezpośrednio realizujące zapisy ustawy, ale można je bronić tym, że wypełnia cel ustawy, jakim jest zrealizowanie obowiązku wprowadzania danych do CEEB, przy uwzględnieniu rozwiązań organizacyjnych w gminie; jednak takie rozwiązanie wymaga podjęcia uchwały przez radę gminy (na podstawie art. 18 ustawy o samorządzie gminnym), a w jej wykonaniu upoważnienie kierownika OPS przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta – z prawem do udzielania dalszych upoważnień pracownikom OPS.

Pierwsze rozwiązanie jest łatwiejsze, literalnie wypełniające zapisy ustawowe, jednak oznacza „zadysponowanie” przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta pracownikiem OPS, dla którego wójt/burmistrz/prezydent miasta pracodawcą nie jest.

To drugie rozwiązanie jest może bardziej kłopotliwe, ale z punktu widzenia kodeksu pracy nowe zadanie powierza pracownikom osoba pełniąca funkcję pracodawcy – tj. kierownik Ośrodka.

Czy zasiłek na ogrzewanie jest tożsamy z zasiłkiem celowym na zakup opału, i czy zasiłki na opał też mają być wykazywane?

W myśl art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do CEEB wprowadzać należy dane i informacje o przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:

  • dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
  • dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.),
  • zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Z kolei zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej:

1.W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

2. Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

Zatem zasiłek celowy na ogrzewanie obejmować będzie wszystkie źródła (opał, energia elektryczna, gaz) – o ile przeznaczone są do ogrzewania lokalu.

Wynika to choćby z postanowień projektu rozporządzenia  w sprawie szczegółowych danych i informacji gromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków (§ 2 pkt 3), zgodnie z którymi do ewidencji wprowadza się dane i informacje o przyznanych świadczeniach z pomocy społecznej lub innych formach wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie, o którym mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. h tiret pierwsze i drugie ustawy, dotyczących:

– formy przyznanego świadczenia (świadczenie pieniężne lub inna forma realizacji świadczenia),

– kwoty przyznanego świadczenia pieniężnego,

– daty przyznania świadczenia,

– szczegółowego celu przyznanego świadczenia na: opał, gaz, energię elektryczną, ciepło z sieci ciepłowniczej.


Jeśli nie widziałeś webinaru zarejestruj się aby go odtworzyć:

Formularz rejestracyjny

UWAGA! Żeby otrzymać dostęp do szkolenia, wystarczy wypełnić krótki formularz rejestracyjny i wyrazić zgodę na kontakt z Państwem naszego Opiekuna Klienta, który przedstawi ofertę Karnetów na szkolenia online (zobacz więcej: karnety na szkolenia online). Oferta ograniczona czasowo: od 25.07 do 11.08.23 r. dostęp do webinaru jest BEZPŁATNY.

 

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach