Dodatek gazowy.

21 grudnia 2022

W dniu 15 grudnia 2022 r. sejm przyjął ostateczny tekst (po rozpatrzeniu poprawek senatu) ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie maksymalnej ceny za paliwa gazowe na poziomie 200,17 zł/MWh oraz zamrożenie wysokości stawek opłat dystrybucyjnych. Cena maksymalna będzie przysługiwała “odbiorcom uprawnionym”, a więc podmiotom wskazanym w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne. Są to między innymi:

  1. gospodarstwa domowe,
  2. wspólnoty oraz spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty uprawnione lub zobowiązane do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych na potrzeby zużycia przez gospodarstwa domowe,
  3. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  4. jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
  5. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dodatkowo odbiorcy paliw gazowych w ramach gospodarstw domowych będą mogli wnioskować o refundacje kwoty podatku VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, jeżeli:

  1. jako główne źródło ogrzewania domowego wykorzystywane jest urządzenie zasilane paliwami gazowymi,
  2. przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym nie przekracza 2100 zł albo w gospodarstwie domowym wieloosobowym przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1500 zł na osobę.

Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta, a jej wejście w życie – poza kilkunastoma artykułami – planowane jest dzień następujący po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

(redakcja)

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach