Grupy diagnostyczno-pomocowe. Skład, zadania oraz funkcjonowanie.

 

W dniu  20.11.2023 r. przeprowadzimy dla Państwa szkolenie:

„Funkcjonowanie grup diagnostyczno-pomocowych. Dokumentacja.

Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.” 

 

Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, w celu dokonania diagnozy i oceny sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, a także realizacji zadań, o których mowa w art. 9b ust. 8, powołuje się grupę diagnostyczno-pomocową (art. 9a ust.10 ustawy). Grupy diagnostyczno-pomocowe zastąpią zatem dawne grupy robocze, ale różnić się będą od tych ostatnich nie tylko składem, ale także realizowanymi zadaniami.

Program naszego szkolenia obejmuje tematy takie jak:

  1. ogólne założenia dotyczące funkcjonowania grup diagnostyczno-pomocowych,
  2. skład grup diagnostyczno-pomocowych,
  3. zadania i kompetencje członków grup diagnostyczno-pomocowych,
  4. działania monitorujące prowadzone przez grupę diagnostyczno-pomocową,
  5. skarga na działanie grupy diagnostyczno-pomocowej lub członków grupy.

Uwaga! Uczestniczy szkolenia otrzymają aż 14 wzorów niezbędnych do pracy dokumentów!

Możliwość zapisu na szkolenie dostępna jest pod linkami: 20.11.2023 r.

 

Jakie są zadania grupy diagnostyczno-pomocowej?

Do zadań grup diagnostyczno-pomocowych należą w szczególności:

1) dokonanie, na podstawie procedury „Niebieskie Karty”, oceny sytuacji domowej osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

2) realizacja procedury „Niebieskie Karty” w przypadku potwierdzenia podejrzenia wystąpienia przemocy domowej, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia;

3) zawiadomienie osoby podejrzanej o stosowanie przemocy domowej o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty” pod jej nieobecność;

4) realizacja działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

5) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową albo w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową;

6) występowanie do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń;

7) monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy domowej, a także zagrożonych wystąpieniem przemocy domowej, w tym również po zakończeniu procedury „Niebieskie Karty”;

8) zakończenie procedury „Niebieskie Karty”;

9) dokumentowanie podejmowanych działań, stanowiących podstawę:

a) uznania braku zasadności wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,

b) wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”;

10) informowanie przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” (art. 9b ust.8 ustawy).

 

Jaki jest skład grup diagnostyczno-pomocowych?

W skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzą obligatoryjnie: 1) pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej; 2) funkcjonariusz Policji (art. 9a ust. 11 ustawy). Ponadto obligatoryjnie, w sprawach żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową stosujących przemoc domową w skład grupy diagnostyczno-pomocowej wchodzi także żołnierz Żandarmerii Wojskowej (art. 9a ust. 11a ustawy). Obligatoryjnie także, w sprawach osób stosujących przemoc domową, pozostających pod dozorem lub nadzorem kuratora sądowego, w skład grupy diagnostyczno- -pomocowej wchodzi także zawodowy kurator sądowy lub wskazany przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej społeczny kurator sądowy (art. 9a ust. 12 ustawy).

Fakultatywnie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy udział żołnierza Żandarmerii Wojskowej nie jest możliwy, w skład grupy diagnostyczno- -pomocowej może wchodzić inna osoba wskazana przez przełożonego osoby stosującej przemoc domową lub jej przełożony (art. 9a ust. 11b ustawy).

Fakultatywnie, w skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić:

1) pracownik socjalny specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej;

2) asystent rodziny;

3) nauczyciel wychowawca będący wychowawcą klasy lub nauczyciel znający sytuację domową małoletniego;

4) osoby wykonujące zawód medyczny, w tym lekarz, pielęgniarka, położna lub ratownik medyczny;

5) przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 9a ust. 11c ustawy).

Fakultatywnie, w skład grupy diagnostyczno-pomocowej mogą także wchodzić: pedagog, psycholog lub terapeuta, będących przedstawicielami podmiotów takich jak: jednostki organizacyjne pomocy społecznej; gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych; Policja; oświata; ochrona zdrowia; organizacje pozarządowe (art. 9a ust. 11d ustawy).

 

Kto powołuje grupę diagnostyczno-pomocową i jej członków?

Grupa diagnostyczno-pomocowa powoływana jest przez zespół interdyscyplinarny niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o podejrzeniu wystąpienia przemocy domowej (art. 9a ust. 10a ustawy).

Zespół interdyscyplinarny, na wniosek pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, funkcjonariusza Policji bądź żołnierza Żandarmerii Wojskowego, poszerza skład grupy diagnostyczno-pomocowej o osoby, o których mowa w ust. 11b–11d lub 12, to jest o:

inną osobę wskazaną przez przełożonego osoby stosującej przemoc domową lub jej przełożonego, pracownika socjalnego specjalistycznego ośrodka wsparcia dla osób doznających przemocy domowej; asystenta rodziny; nauczyciela wychowawcę będącego wychowawcą klasy lub nauczyciela znającego sytuację domową małoletniego; osobę wykonującą zawód medyczny, w tym lekarza, pielęgniarkę, położną lub ratownika medycznego; przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; pedagoga, psychologa lub terapeutę będących przedstawicielami podmiotów takich jak: jednostki organizacyjne pomocy społecznej; gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych; Policja; oświata; ochrona zdrowia; organizacje pozarządowe; kuratora sądowego lub wskazanego przez kierownika zespołu kuratorskiej służby sądowej społecznego kuratora sądowego (art. 9a ust. 12b ustawy).

Ponadto zespół interdyscyplinarny, na wniosek pracownika socjalnego jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, funkcjonariusza Policji bądź żołnierza Żandarmerii Wojskowego), poszerza skład grupy diagnostyczno-pomocowej o przedstawicieli innych podmiotów niż określone w ust. 11b lub 12, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, w zależności od potrzeb i konieczności dokonania oceny sytuacji oraz zaplanowania pomocy (art. 9a ust. 12c ustawy).

 

Funkcjonowanie grup diagnostyczno-pomocowych:

Warto podkreślić, szczególnie w kontekście rozbudowanego składu grup diagnostyczno- -pomocowych, że członkowie grupy wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych (art. 9a ust. 13 ustawy). Same zaś prace w ramach grup diagnostyczno-pomocowych są prowadzone w zależności od potrzeb wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach (art. 9a ust. 14 ustawy).

Członkowie grupy diagnostyczno-pomocowej są obowiązani podnosić swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w szkoleniach, o których mowa w art. 6 ust. 6 pkt 4, w szczególności w zakresie pracy z osobą doznającą przemocy domowej oraz osobą stosującą przemoc domową (art. 9a ust. 12a ustawy). Art. 6 ust. 6 pkt 4 ustawy określa z kolei, że do zadań własnych samorządu województwa należy w szczególności: organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym obowiązkowych szkoleń dla członków zespołu interdyscyplinarnego oraz grup diagnostyczno- -pomocowych.

Skargę na działalność grupy diagnostyczno-pomocowej lub członka grupy diagnostyczno-pomocowej może wnieść osoba objęta procedurą „Niebieskie Karty”. Skargę rozpatruje zespół interdyscyplinarny w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (art. 9b ust. 16 ustawy).

 

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas szkoleniu:

Funkcjonowanie grup diagnostyczno-pomocowych. Dokumentacja. Szkolenie online z sesją pytań i odpowiedzi.”

Termin : 20.11.23 r., godz. od 10.00 do 13.00.

Rejestracja: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Cena:

Czas trwania: 3 godz.

Zapisz się

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie