Nowa procedura postępowania Policji działającej przy pracowniku socjalnym.

25 września 2023

W dniu 6 września b.r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2023 r. w sprawie procedury postępowania Policji przy wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku w razie zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą domową oraz podejmowaniu decyzji o zapewnieniu tej ochrony.

Rozporządzenie zawiera procedurę postępowania Policji przy:

a) wykonywaniu przez pracownika socjalnego zapewnienia ochrony dziecku przez umieszczenie go u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 k.k., dającej gwarancję zapewnienia dziecku bezpieczeństwa i należytej opieki, w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, w razie zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową,

b) podejmowaniu przez pracownika socjalnego wspólnie z funkcjonariuszem Policji, a także z lekarzem, ratownikiem medycznym lub pielęgniarką decyzji o zapewnieniu ochrony dziecku w sytuacji, o której mowa w lit. a.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że przy wykonywaniu powyższych czynności, funkcjonariusz Policji, przedstawia swoje stanowisko pracownikowi socjalnemu, na podstawie posiadanych informacji i ustalonych okoliczności faktycznych. Stanowisko to może zostać wyrażone ustnie.

Rozporządzenie zawiera także wytyczne co do sposobu dokumentowania powyżej wymienionych czynności przez Policję. Ponadto rozporządzenie zawiera katalog czynności podejmowanych przez funkcjonariusza Policji – przy wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego – obejmujących zapewnienie: 1) dostępu do miejsca, w którym czynności mają być wykonywane; 2) porządku w miejscu przeprowadzania czynności; 3) osobistego bezpieczeństwa: a) dziecku, któremu zapewniana jest ochrona, b) pracownikowi socjalnemu, c) psychologowi, d) innym osobom biorącym udział w czynnościach.

Co istotne, zapewnienie przez funkcjonariusza Policji dostępu do miejsca polega w szczególności na usunięciu z tego miejsca osób, które utrudniają lub uniemożliwiają przeprowadzenie czynności. Czynność tę funkcjonariusz Policji realizuje na żądanie pracownika socjalnego.

Przy wykonywaniu czynności przez pracownika socjalnego polegających na umieszczeniu dziecka u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 k.k., w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej; podejmowaniu decyzji o o zapewnieniu ochrony dziecku w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą domową, funkcjonariusz Policji:

1) dokonuje sprawdzenia informacji zawartych w policyjnych systemach informatycznych o innej niezamieszkującej wspólnie osobie najbliższej, u której dziecko ma zostać umieszczone, w szczególności w zakresie:

a) rejestracji procesowych, w tym związanych z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, rodzinie i opiece,

b) zarejestrowanych w miejscach zamieszkania interwencji Policji, w szczególności związanych z przemocą domową,

c) wydanych nakazów i zakazów lub zakazów, o których mowa w art. 15aa ust. 1 i art. 15aaa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) ustala tożsamość pracownika socjalnego na podstawie legitymacji służbowej;

3) ustala tożsamość dziecka, któremu zapewniana jest ochrona;

4) ustala tożsamość innych małoletnich, zamieszkujących w miejscu wykonywania czynności; 5) ustala tożsamość rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych dziecka, lekarza, ratownika medycznego lub pielęgniarki, psychologa oraz innych uczestników postępowania, obecnych w miejscu wykonywania czynności;

6) ustala tożsamość i dane adresowe innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego, uprawnionego członka rodziny zastępczej lub uprawnionego pracownika rodzinnego domu dziecka lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, w której zostanie umieszczone dziecko, obecnych w miejscu wykonywania czynności;

7) zapoznaje się z informacjami dotyczącymi dziecka, będącymi w posiadaniu pracownika socjalnego, niezbędnymi do zapewnienia prawidłowego przebiegu czynności oraz przedstawienia stanowiska, o którym mowa w § 7.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230001807/O/D20231807.pdf

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach