Obowiązek wprowadzania danych do CEEB dla OPS-ów, CUS-ów i innych jednostek od 18 września!

22 września 2023

Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2127) wprowadziła szereg zmian dotyczących obowiązków dla OPS-ów w związku z udzielaną pomocą w formie świadczeń pieniężnych, zasiłków celowych na zakup opału; CUS-ów oraz jednostek, które procedują postępowania w sprawie przyznawania dodatków mieszkaniowych.

CEEB w praktyce generować będzie obowiązki spoczywające nie tylko na zarządcach budynków lokali i właścicielach, ale także obowiązki wprowadzania danych m.in. z zakresu przyznawanej pomocy o charakterze socjalnym. Wszystkie dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup ogrzewania udzielone od 18 września bieżącego roku winny bowiem znaleźć swoje odzwierciedlenie w CEEB.

Kto prowadzi CEEB?

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (dalej: Ustawa), Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi centralną ewidencję emisyjności budynków, zwaną dalej „ewidencją”, oraz jest administratorem danych zgromadzonych w tej ewidencji (art. 27a ust. 1 Ustawy).

Co zawiera ewidencja?

Zgodnie z art. 27a ust. 2 pkt 1h) Ustawy, w ewidencji gromadzi się m.in. dane i informacje o budynkach i lokalach w zakresie przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:

dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.),

zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W ewidencji umieszcza się także dane osób uprawnionych, o których mowa w art. 27b ust. 1, do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, o których mowa w art. 27b ust. 4 ( art. 27a ust. 2 pkt 2 Ustawy).

Kto ma wprowadzać dane i informacje do ewidencji?

Zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 8 Ustawy, uprawnionymi do wprowadzania danych i informacji do ewidencji są osoby m.in.: wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie:

a) przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:

dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. h.

Zgodnie z art. 27b ust.2 Ustawy, dane osób uprawnionych gromadzi się w wykazie osób uprawnionych, zwanym dalej „wykazem”. Art. 27b ust. 4 Ustawy zawiera wyliczenie, co ów wykaz powinien zawierać:

1) imię i nazwisko osoby uprawnionej;

2) adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej;

3) informacje o odpowiednich:

a) kwalifikacjach w rzemiośle kominiarskim, w tym ich numer,

b) uprawnieniach budowlanych, w tym ich numer, specjalność i zakres – w odniesieniu do osób, które te kwalifikacje lub uprawnienia posiadają;

4) numer legitymacji służbowej lub upoważnienia i datę jego wydania;

5) identyfikator systemowy oraz datę jego nadania.

Dane osób uprawnionych wpisuje się do wykazu za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję na wniosek:

1) starosty, marszałka województwa – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;

2) wójta, burmistrza, prezydenta miasta – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8;

3) Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3;

4) tych osób – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 9;

5) właściwego organu lub podmiotu – w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7 (27b ust. 3 Ustawy).

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przyznaje osobie uprawnionej dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję (Art. 27b ust. 8 Ustawy).

Od kiedy wejdą w życie powyższe zmiany i nowe obowiązki dla jednostek sektora pomocy społecznej?

Zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), zwanej dalej „ustawą”, na zasadach, o których mowa w art. 27a ustawy, określa się na 1 sierpnia 2023 r. Data ta w komunikacie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 21 lipca 2023 r. została zmieniona na 18 września 2023 r.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach