Procedura „ Niebieskie Karty” w praktyce

Procedura „ Niebieskie Karty” w praktyce.
Wejście w życie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej spowodowało lawinę pytań, dotyczących m. in. funkcjonowania nowo powstałych GDP, które są do nas kierowane.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom zdecydowaliśmy o zorganizowaniu szkolenia pt.: Procedura „Niebieskie Karty” w praktyce.

Biorąc udział w szkoleniu, otrzymają Państwo dostęp do 15 wzorów dokumentów.

Prowadząca szkolenie:

Anna Matras - trener i urzędnik.  Praktyk od ponad 19 lat, specjalista w zakresie pracy z osobą doświadczająca przemocy, pracująca jako specjalista pracy socjalnej. Długoletnia Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie (od sierpnia 2011 r. do września 2023 r.). Koordynuje zadania ustawowe z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, realizuje procedurę „Niebieskiej Karty”. Aktywnie prowadzi szkolenia dotyczące szeroko rozumianej problematyki przemocowej. W ramach pracy zawodowej oraz pełnionych funkcji podejmuje szereg działań mających na celu udzielanie skutecznej i wielozakresowej pomocy osobom/ rodzinom uwikłanym w przemoc domową, ze szczególnym uwzględnieniem małoletnich dzieci.

Program szkolenia:

Nowe obowiązki zespołu interdyscyplinarnego:

1. tworzenie warunków umożliwiających realizację obowiązków związanych z przeciwdziałaniem przemocy domowej jako zadanie zespołu interdyscyplinarnego,

2. kto diagnozuje problem przemocy domowej na poziomie lokalnym?

3. w jaki sposób zespół interdyscyplinarny inicjuje i dokumentuje działania profilaktyczne, edukacyjne i informacyjne mające na celu przeciwdziałanie przemocy domowej?

4. kto inicjuje działania w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową?

5. czy zespół interdyscyplinarny tworzy grupę diagnostyczno-pomocową tylko w przypadku wpływu formularza Niebieska Karta-A?

6. kto rozpowszechnia informacje o instytucjach , osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym?

7. co jest istotne w opracowaniu projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej? -schemat prawidłowo sporządzonego programu ,

8. w jaki sposób zespół interdyscyplinarny monitoruje procedurę „ Niebieskie Karty”,

9. kiedy zespół interdyscyplinarny kieruje osobę stosującą przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową?

10. kto składa zawiadomienie o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia , o którym mowa w art.66c KW?

11. w jakiej formie powinien zostać przyjęty regulamin zespołu interdyscyplinarnego?

12. czy zespół interdyscyplinarny ma wpływ na zamknięcie procedury „Niebieskie Karty”

Właściwość miejscowa zespołu interdyscyplinarnego:

1. jak się ustala właściwość miejscową gminy/ miasta do realizacji procedury „Niebieskie Karty”?

2. czy po wprowadzeniu do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej instytucji właściwości miejscowej będzie możliwe prowadzenie procedury „ Niebieskie Karty” przez dwa różne zespoły interdyscyplinarne w odniesieniu do tego samego zgłoszenia ?

3. w jakim przypadku zespół interdyscyplinarny powinien przekazać Niebieską Kartę do innej gminy/miasta ?

4. czy powołanie grupy diagnostyczno-pomocowej przez zespół interdyscyplinarny w gminie w której mieszka osoba podejrzana o stosowanie przemocy ma charakter obligatoryjny? – w przypadku gdy osoba doświadczająca przemocy mieszka w innej gminie?

5. jakie obowiązki ciążą na gminie , w której mieszka osoba podejrzana o stosowanie przemocy?

6. jakie działania powinien podjąć zespół interdyscyplinarny w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby, w stosunku do której są realizowane działania w ramach procedury” Niebieskie Karty?

7. jaką formę ma mieć przekazanie informacji do innej gminy odnośnie procedury „Niebieskie Karty”.

Instytucja „wyłączenia” w zespole interdyscyplinarnym :

1. jakie okoliczności / przypadki uzasadniają wyłączenie zespołu interdyscyplinarnego?

2. czy powody wyłączenia członka zespołu interdyscyplinarnego bądź grupy diagnostyczno-pomocowej od udziału w procedurze trwają także po ustaniu małżeństwa?

3. czy powody wyłączenia członka zespołu interdyscyplinarnego bądź grupy diagnostyczno-pomocowej od udziału w procedurze trwają także po ustaniu przysposobienia?

4. czy powody wyłączenia członka zespołu interdyscyplinarnego bądź grupy diagnostyczno-pomocowej od udziału w procedurze trwają także po ustaniu opieki/kurateli?

5. kto rozstrzyga w przedmiocie wyłączenia w zespole interdyscyplinarnym?

Działalność grupy diagnostyczno-pomocowej w procedurze „ Niebieskie Karty”:

1. kiedy grupa diagnostyczno-pomocowa odstępuje od dalszych działań , a kiedy kończy procedurę „ Niebieskie Karty” ?

2. czy odstąpienie od dalszych działań grupy diagnostyczno-pomocowej wymaga udokumentowania w formie protokołu ?

3. czy aby zamknąć procedurę „ Niebieskie Karty” konieczne jest zrealizowanie indywidualnego planu pomocy?

4. na jakim etapie działań grupy diagnostyczno-pomocowej „ Niebieskie Karty” odstępuje się od dalszych działań?

5. jakie informacje powinny być zawarte w protokole z zakończenia procedury„ Niebieskie Karty”?

6. co w szczególności należy do obowiązków pracownika socjalnego jako członka grupy diagnostyczno-pomocowej , a co do obowiązków funkcjonariusza Policji, jak wygląda dokumentowanie ich działań?

7. w jaki sposób powinny być organizowane spotkania z osobami dotkniętymi przemocą domową oraz osobami stosującymi przemoc?,

8. czy grupa diagnostyczno-pomocowa w przypadku złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnionego przestępstwa ma obowiązek przekazania organom ścigania dokumentacji dotyczącej procedury „ Niebieskie Karty”?

9. co w sytuacji kiedy wpłynie Niebieska Karta podczas nieobecności w pracy przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego , a jego zastępca nie jest przedstawicielem ośrodka pomocy społecznej i pracuje poza ośrodkiem?

10. czy grupa diagnostyczno-pomocowa przekazuje każdy protokół z posiedzenia do zespołu interdyscyplinarnego?

11. czy może zostać wybrany koordynator grupy diagnostyczno-pomocowej?

12. czy w każdym przypadku prowadzonej procedury grupa diagnostyczno-pomocowa występuje do zespołu interdyscyplinarnego z wnioskiem o skierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym lub psychologiczno-terapeutycznym ?

13. czy każdy z członków grupy diagnostyczno-pomocowej powinien prowadzić monitoring ?

14. co w sytuacji, w której w trakcie monitoringu dojdzie do aktu przemocy domowej?

UWAGA! Uczestnicy szkolenia otrzymają aż 15 wzorów dokumentów, takich jak: 
1.Oświadczenie o ochronie danych osobowych.
2. Wniosek o poszerzenie składu grupy diagnostyczno-pomocowej.
3. Protokół z pierwszego posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej.
4. Protokół z kolejnego posiedzenia grupy diagnostyczno-pomocowej.
5. Protokół odstąpienia od dalszych działań w związku z niepotwierdzeniem stosowania przemocy.
6. Zawiadomienie o wszczęciu procedury” Niebieskie Karty”.
7. Zaproszenie dla osoby dotkniętej przemocą domową na spotkanie z członkami grupy diagnostyczno-pomocowej .
8. Wezwanie dla osoby stosującej przemoc domową na spotkanie z członkami grupy diagnostyczno-pomocowej.
9. Wniosek o skierowanie osoby stosującej przemoc do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym / programie psychologiczno-terapeutycznym.
10. Wniosek o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez osobę stosującą przemoc wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971r – Kodeks Wykroczeń.
11. Informacja do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego o efektach podjętych działań w ramach procedury „ Niebieskie Karty”.
12. Informacja dla osoby doznającej przemocy domowej / osoby stosującej przemoc domową o zakończeniu procedury „ Niebieskie Karty” / odstąpieniu od dalszych działań.
13. Wniosek Zespołu Interdyscyplinarnego  do Starosty Powiatu o przesłanie informacji dotyczącej wypełnienia obowiązków zgłoszenia się do udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych lub psychologiczno-terapeutycznych.
14. Zawiadomienie Zespołu Interdyscyplinarnego o prowadzonej procedurze „ Niebieskie Karty” do innej gminy/miasta.
15. Plan pomocy dziecku.

Kwestie organizacyjne:

Szkolenie składa się z dwóch części:

1. merytorycznej: 1,5-godzinna prezentacja wraz z eksperckim omówieniem zagadnień oraz

2. warsztatowej: 1,5 godziny zadawania pytań prowadzącemu szkolenie (nie jest wymagany dostęp do kamery czy mikrofonu- zadawanie pytań poprzez pole czatu na platformie Clickmeeting).

3. link do szkolenia uczestnicy otrzymają dzień przed planowanym webinarem na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

Materiały poszkoleniowe:

Dostęp do nagranego webinaru, który będzie można odtworzyć w dowolnym momencie w ciągu 30 dni od przeprowadzonego szkolenia,

Certyfikat w wersji elektronicznej (w formacie PDF), wysłany na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym,

15 wzorów dokumentów.

Skontaktuj się z nami, żeby poznać szczegóły:

Izabela Orlikowska

tel. 690 300 482;

e-mail: izabela.orlikowska@szkolenia.expert

 

Zapraszamy do dołączenia do grupy na Facebooku dla członków GDP, ZI oraz osób zainteresowanych tematyką przeciwdziałania przemocy domowej. Dla członków grupy przewidujemy dodatkowe rabaty na szkolenia online oraz pierwszeństwo udziału w bezpłatnych webinarach. Link do grupy: https://www.facebook.com/groups/247201467908935/?mibextid=oMANbw.

Cena: 900 zł brutto za jednostkę

W cenie otrzymają Państwo certyfikaty dla uczestników szkolenia.

Czas trwania: 3 godziny

Zapisz się

Szkolenie jest certyfikowane.

Płatność po szkoleniu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

W razie pytań, służymy pomocą.

Sprawdź dostępne terminy i zapisz się na szkolenie

Zapisz się na szkolenie
Zapisz się na szkolenie