Wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 01.10.2023 r.!

18 października 2023

Zgodnie z treścią obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r.:

przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, począwszy od okresu świadczeniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205 i 2140), rozpoczynającego się od dnia 1 października 2023 r., wysokość kwoty, o której mowa w art. 9 ust. 2 tej ustawy, wynosi 1209 zł.

 

Źródła prawa:

Zasady przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego regulują:

  1. ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  2. ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny,
  3. obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października 2023 r. 

 

Ważne definicje:

  1. Fundusz alimentacyjny stanowi system wspierania osób uprawnionych do alimentów środkami finansowymi z budżetu państwa.
  2. Okres świadczeniowy oznacza to okres, na jaki ustala się prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, tj. od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.
  3. Z kolei dochód rodziny oznacza dochód rodziny, o którym mowa w przepisach o świadczeniach rodzinnych.

 

Uzyskanie świadczenia z FA a kryterium dochodu rodziny:

Od 1 października b.r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209 zł, zwaloryzowanej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1209 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona zgodnie z akapitem poprzedzającym, jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

Waloryzacja:

Kryterium dochodowe podlega co 3 lata waloryzacji od dnia 1 października roku, w którym przeprowadzana jest waloryzacja.

Waloryzacja polega na zwiększeniu kwoty kryterium dochodowego o wskaźnik waloryzacji. Wskaźnikiem waloryzacji jest procentowy skumulowany wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), obowiązującego na dzień 1 stycznia roku, w którym jest przeprowadzana waloryzacja, w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w dniu 1 stycznia roku poprzedzającego o trzy lata rok, w którym jest przeprowadzana waloryzacja.

Wysokość kwoty stanowiącej kryterium dochodowe zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o aktualnych szkoleniach i promocjach